Sökning: "welfare projects"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden welfare projects.

 1. 1. A Must or a Will? A study of the motives behind fashion retailers’ engagement in welfare projects in Bangladesh

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Iris Ekman; Karin Lindqvist; [2022-02-16]
  Nyckelord :Fashion industry; CSR; welfare projects; push factors; pull factors;

  Sammanfattning : Fashion retailers operate in an industry characterized by outsourced production in countries with poor living and working conditions. The low control that consequently follows, is a challenge for fashion retailers to handle. In the past decade, awareness of the prevailing circumstances in the production countries has increased. LÄS MER

 2. 2. Roller och ansvar inom förändringsarbete : En kvalitativ studie om digital transformation i svenska kommuner

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Terese Ahlström; Prachi Laxman; [2022]
  Nyckelord :digital transformation; Swedish municipalities; change management; change leader; sensemaking; sensegiving; digital transformation; svenska kommuner; förändringsledning; förändringsledare; meningsskapande; meningsgivande;

  Sammanfattning : Den svenska välfärden står inför utmaningar att vidareutveckla verksamhetsprocesser och tjänster för att kunna möta samhällets krav på tillgänglighet och effektivitet. Som en följd av detta genomgår svenska kommuner en digital transformationsresa som förändrar både interna arbetssätt men även tjänsteleveransen mot kommuninvånarna. LÄS MER

 3. 3. Skogsindustrin och cirkularitet : Utmaningar och motivationsfaktorer vid implementering av cirkulär affärsmodeller

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Julia Östman; Emma Melin; [2022]
  Nyckelord :cirkulära affärsmodeller; affärsmodeller; cirkularitet; hållbarhet; skogsindustri; skogsbruk; svensk skogsindustri;

  Sammanfattning : Swedish forestry has a history of being conceived as a catalyst for economic growth and welfare, nearly representing a cornerstone in society. Multiple Swedish forest industries have taken actions to become more circular throughout the years, pointing mainly at environmental sustainability. LÄS MER

 4. 4. Socialt hållbarhetsarbete hos fastighetsbolag och dess ekonomiska effekter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ida Drotz; Maja Pehrson; [2022]
  Nyckelord :social sustainability; security; social sustainability measures; real estate companies; socially disadvantaged areas; segregation; profitability; property value; social hållbarhet; trygghet; sociala hållbarhetsåtgärder; fastighetsbolag; socialt utsatta områden; segregation; lönsamhet; fastighetsvärde;

  Sammanfattning : Hållbarhet blir allt viktigare i dagens samhälle och inte minst social hållbarhet. Denna aspekt är något som fastighetsbolag måste beakta. Inte minst påverkas fastighetsbolagets lönsamhet av social hållbarhet. LÄS MER

 5. 5. “Stora friheter inom en given ram” : En studie om tillitsbaserad ledning och styrning inom svensk folkbiblioteksverksamhet

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna Row; Stina Christensson; [2022]
  Nyckelord :Tillitsbaserad styrning och ledning; Tillitsdelegationen; organisationsteori; ledarskap; organisationskultur; folkbibliotek; offentlig verksamhet.;

  Sammanfattning : Trust-based management has become increasingly widespread in Sweden in the past few years, and an increasing number of municipalities are adopting trust-based methods. Previous research and pilot projects have centered heavily on health, education, social care and welfare, areas that are in many ways profoundly different from public libraries. LÄS MER