Sökning: "welfare-recipients"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet welfare-recipients.

 1. 1. “Du ger väl inte hela summan för då kanske hon lägger de pengarna på annat...” – en kvalitativ studie av samhällets syn på mottagaren av ekonomiskt bistånd, utifrån socialsekreterarens perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Viktor Malgeryd; Victor Svensson; [2021-08-25]
  Nyckelord :social constructionism; social workers; attitudes; welfare-recipients; claims-making;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att vi, genom en socialkonstruktionistisk grundsyn ochutifrån de perspektiv som några socialsekreterare inom verksamhetsområdetförsörjningsstöd har, skall undersöka hur mottagaren av försörjningsstöd konstruerasi samhället. Syftet är dessutom att söka förklara och förstå förutsättningar ochorsaker som vi, med samma grundsyn och utifrån samma socialsekreteraresperspektiv, uppfattar kan ligga till grund för sådana konstruktioner. LÄS MER

 2. 2. Det ekonomiska biståndet – från stöd till kontroll : En tematisk analys av socialtjänstlagens förarbeten genom proposition 1979/80:1 samt proposition 2000/01:80 i avseenden gällande ekonomiskt bistånd.

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Pim Karlström; [2019]
  Nyckelord :Social assistance; income support; welfare recipients; poverty; stigma; social work; Ekonomiskt bistånd; försörjningsstöd; biståndsmottagare; fattigdom; stigma; socialt arbete;

  Sammanfattning : In this study the resemblances in the preparatory work that was conducted before the introduction of the Social Welfare Act (socialtjänstlagen) in 1982 as well as before the current legislation that came into power in 2001 has been studied. The aim of this study has been to examine the similarities and differences in preparatory work originating from two contrasting time periods using the model for thematic analysis suggested by Braun & Clarke (2006). LÄS MER

 3. 3. Biståndstagarnas subjektspositioner i kvällspressen : En diskursanalys av den mediala framställningen av mottagare av ekonomiskt bistånd

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elin Vidlund; Stephen Rigney; [2018]
  Nyckelord :Welfare recipients; media; discourse theory; subject position; Biståndstagare; media; diskursteori; subjektsposition;

  Sammanfattning : Previous research has shown that welfare recipients are subject to prejudicial attitudes from others while welfare recipients themselves experience feelings of shame related to their need to apply for help for their subsistence. The aim of this study was to analyse how welfare recipients are depicted in Swedish newspaper media in order to better understand the role that the media can potentially play in how welfare recipients are perceived by others and by themselves. LÄS MER

 4. 4. Modern som välfärdssubjekt - Hur medborgare formas inom amerikansk välfärdsstyrning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linn Hellerström; [2015]
  Nyckelord :välfärdsreform; USA; medborgare; socialbidragstagare; dependency; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Personal Responsibility and Work Opportunity Act of 1996 dramatically reformed the U.S. welfare system. The new federal law became a fundamental change in the structure and goal of cash assistance to welfare recipients. LÄS MER

 5. 5. En studie om stigma och skam i det ekonomiska biståndet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lagunathan Govender; [2014]
  Nyckelord :social assistance; welfare; stigma; shame; welfare shame; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this research has been to examine how social workers in the field of social assistance view and relate to the phenomena of stigma and shame. Shame being a common experience among welfare recipients, knowledge of how administrators of welfare perceive and respond to their clients’ feelings of shame has been sought. LÄS MER