Sökning: "what information security"

Visar resultat 1 - 5 av 537 uppsatser innehållade orden what information security.

 1. 1. ”Ni lagade mig när jag var trasig och det är jag tacksam för” - En intervjustudie om patienters upplevelse av preoperativ information vid akut bukkirurgi

  Magister-uppsats,

  Författare :Alma Olsson; Hanna Svensson; [2021-02-25]
  Nyckelord :Akut bukkirurgi; Information; Kommunikation; Omvårdnad; Patient; Preoperativ; Upplevelse;

  Sammanfattning : Introduction: Suffering from acute abdominal pain that requires emergency surgery can be traumatic and cause concern for the patient. Research shows that this patient group often experiences a poorer quality of care and information provided compared to patients who are scheduled for elective surgery, despite the good effects that preoperative information entails. LÄS MER

 2. 2. Pandemins flexibla slavar : En kvalitativ studie av vårdpersonalens upplevelse av en hög arbetsbelastning under en pandemi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lelyan George; Angelica Olsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Title: “ Pandemic’s flexible slaves” Author: Angelica Olsson & Lelyan George With this study, we have been aiming to describe and analyze how work under heavy load at a hospital during the Covid-19 pandemic, affects the healthcare staff´s working conditions and psychosocial work environment. Eight semi-structured interviews were performed with individuals working as a nurse. LÄS MER

 3. 3. Internet of Things : A qualitative study about people’s knowledge of IoT and concerns in using IoT devices

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Adam Beskow; [2021]
  Nyckelord :IoT Internet of Things ; Survey study; People’s knowledge of IoT; Privacy;

  Sammanfattning : Internet of Things (IoT) devices often described as Smart products for consumers consists ofphysical things that inherit an Internet connection and therefore enable physical things to talkbetween each other and with people. IoT is a growing market with products existing in e.g.,consumers' homes, healthcare, or industries. LÄS MER

 4. 4. Vikten av patientinformation inför en MR-undersökning : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Helena Alexandersson; Amanda Larsson; [2021]
  Nyckelord :Magnetic resonance imaging; questionnaires; communication; patient; information; appointment letter; experience; Professional patient relation; Magnetkameraundersökning; frågeformulär; kommunikation; patient; information; mötesbrev; erfarenhet; personal-patient relation;

  Sammanfattning : Inledning: Bristfällig information till patienterna inför en MR-undersökning kan leda till att patienterna blir nervösa, stressade och känner obehag och därmed uteblir från bokade tider eller väljer att avbryta sina undersökningar i förtid. Med en tydlig information till patienten innan MR-Kaundersökningen startar ökar det patientens förståelse inför besöket. LÄS MER

 5. 5. Byggprojektets arbetstider : En studie om förändrade arbetstider i ett byggprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Samuel Bylander; [2021]
  Nyckelord :Working hours; production time; redevelopment project; shift work; change of process; Arbetstid; Produktionstid; Ombyggnadsprojekt; Skiftarbete; Förändringsprocess;

  Sammanfattning : Ett byggprojekt använder idag cirka 21% av den tid som finns tillgänglig och står under den övriga tiden stilla. Samtidigt beräknas ungefär en tredjedel av arbetsdagens timmar försvinna som slöseri. En optimal situation hade inneburit ett 100% nyttjande av den tillgängliga tiden vilket i sig kunnat innebära en ökad effektivitet. LÄS MER