Sökning: "whistle-blower"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet whistle-blower.

 1. 1. Visselblåsarens situation på den privata arbetsmarknaden : En studie om gränserna för privatanställdas kritikrätt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Olivia Karlegatt; [2017]
  Nyckelord :whistle-blowers; protection of whistleblowing; reprisals; private sector; private organizations that are publicly funded;

  Sammanfattning : Whistle-blowers have an important role as they reveals incongruities in organizations in order to enable improvement of working conditions. However, there is a risk of reprisals against the employees when expressing their discontent, which may prevent them from blowing the whistle. LÄS MER

 2. 2. Ekonomiska incitament och visselblåsning : En komparativ studie

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Christoffer Svedjeholm; [2017]
  Nyckelord :whistle blowing; whistle-blowing; whistle-blower; whistle blower; financial incentives; monetary incentives; financial rewards; rewards; market abuse; insider trading; dodd-frank act; sarbanes oxley act; SOX; SEC; behavioral economics; MAR; MAD; MAD II; visselblåsning; visselblåsare; visselblåsande; ekonomiska incitament; belöningssystem; monetära belöningar; MAR; MAD; MAD II; insiderhandel; marknadsmissbruk; marknadsmanipulation; dodd-frank act; sarbanes oxley act; SOX; SEC; beteendeekonomi; komparativ rätt;

  Sammanfattning : Visselblåsarbegreppet har blivit ett allt mer frekvent förekommande inslag inom den unionsrättsliga lagstiftningen, och vikten av att beskydda arbetstagare som bistår myndigheter med information som kan stoppa överträdelser har på senare år uppmärksammats och betonats världen över. I samband med en modernisering och uppdatering av den finansmarknadsrättsliga lagstiftningen, inte minst till följd av den tekniska utvecklingen inom området, valde EU:s lagstiftande organ att göra en markering mot fysiska och juridiska personer som ägnar sig åt överträdelser som kan vilseleda aktörerna på de finansiella marknaderna. LÄS MER

 3. 3. Möjligheten till eftergift av konkurrensskadeavgift i kartellärenden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Fredrika Brunnström; [2017]
  Nyckelord :The Leniency system; Eftergiftssystemet; Eftergift; Kartell; Competition Law; EU; Konkurrenslag.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Abstract Within competition law, cartels are defined as a very serious and infringement and are prohibited. This ban exists both within EU law and in Swedish law and looks largely the same. LÄS MER

 4. 4. Whistleblowing - En komparation av gällande rätt och SOU 2014:31. Innebär lagförslaget ett tillräckligt stärkt skydd?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Niclas Johansson; [2015]
  Nyckelord :arbetsrätt; labour law; civilrätt; whistleblowing; whistle-blowing; whistleblower; whistle-blower; visselblåsare; SOU 2014:31; yttrandefrihet; kritikrätt; lojalitetsplikt; tystnadsplikt; repressalieförbud; allvarliga missförhållanden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the age of information people want to get hold of as much information as possible, which is probably why whistleblowing has become such a hot topic. Whistleblowers constitute an important body of control in society which historically has revealed information and scandals of great public interest. The aim of this essay is two-folded. LÄS MER

 5. 5. Tiga eller tala? - en analys av skyddet för whistleblowers i svensk rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Therese Andersen; [2011]
  Nyckelord :whistleblowing; meddelarskydd; informer protection; whistleblower protection; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Individer som avslöjar misstankar om eller föreliggande brott, risker eller missförhållanden inom arbetsplatser kallas för whistleblowers. Företeelsen begränsas inte till en viss utövarkrets utan kan utövas av envar. LÄS MER