Sökning: "who s checklista"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden who s checklista.

 1. 1. Anestesisjuksköterskors följsamhet av WHO:s checklista för säker kirurgi

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Emma Hosio; Emma Rydahl; [2021]
  Nyckelord :Operationsteam; WHO:s checklista för säker kirurgi; följsamhet; enkät; tvärsnittsstudie; SPOR;

  Sammanfattning : Bakgrund: WHO:s checklista för säker kirurgi har använts i Sverige sedan 2009 som en del i att öka patientsäkerheten i samband med kirurgi. God kommunikation inom teamet, utbildning i användandet samt stöd från chefer och ledning har i tidigare forskning varit markörer för en god följsamhet till checklistan. LÄS MER

 2. 2. ‘’Att formulera en checklista att såhär ska vi göra eller såhär ska vi tänka är nästan omöjligt …’’ : En kvalitativ studie om socialsekreterares tolkningar och arbete kring omvårdnadsbehovet, barnets bästa och insatser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Elin Larsson; Josefin Ivarsson; [2021]
  Nyckelord :Nursing needs for children; the ”child’s best”; help interventions; social services; social workers; interpretations; perspektives.; Omvårdnadsbehovet; barnets bästa; insatser; Socialtjänsten; socialsekreterare; tolkningar; perspektiv;

  Sammanfattning : Previous research show that there is a knowledge cap in investigations on how social workers are supposed to interpret the nursing needs for children, in which the parent who has custody of the child is responsible for. The same knowledge cap is shown in how ”child's best” is supposed to be interpreted by social workers and be a red thread in the investigations. LÄS MER

 3. 3. Felsökning : En förstudie inom organisationsförändring hos Värmevärden i Nynäshamn AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :MaiLi Schönning; [2021]
  Nyckelord :Organisational change; work alone; troubleshooting; operators; district heating; development; safety work; leadership; Organisationsförändring; ensamarbete; felsökning; operatör; kraftvärmeverk; utveckling; säkerhetsarbete; ledarskap;

  Sammanfattning : Dagens uppvärming av hus kan ske med fjärrvärme och bakom leveransen av fjärrvärme finns det oftast en anläggning med en panna och operatörer som ska säkerställa driften så att hushållen får möjlighettill uppvärming. Vid eventuella störningar i anläggningen är det viktigt att operatörerna får möjlighet att felsöka problemet och därmed säkerställa driften av pannan, vilket ställer krav på felsökningen som operatörerna utför. LÄS MER

 4. 4. Operationssjuksköterskors upplevelser och hantering av oväntade händelser : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ingela Monika Lundquist; Lina Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Theatre nurse; Unexpected event; Patient safety; Teamwork; Communication; Operationssjuksköterska; Oväntad händelse; Patientsäkerhet; Teamarbete; Kommunikation.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Oväntade händelser i operationssalen påverkar operationssjuksköterskan på olika sätt. Verktyg för att minska och eliminera oväntade händelser och dess negativa konsekvenser har arbetats fram genom WHO´s checklista för säker kirurgi, utbildningar och teamträningar. LÄS MER

 5. 5. Strukturerad intraoperativ kommunikation och dess betydelse för patientsäkerheten

  Magister-uppsats,

  Författare :Christoffer Samuelsson; Stefan Elings; [2020-08-06]
  Nyckelord :kommunikation; operationssal; patientsäkerhet; team;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 100 000 människor drabbas årligen I Sverige av olika vårdrelaterade skador. En stor del av dessa skador sker i samband med kirurgi. De vårdskador som sker på operationssalen kan många gånger härledas till brister i kommunikation inom operationsteamet. LÄS MER