Sökning: "widgren"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet widgren.

 1. 1. Enkelbeskattade fåmansföretag? - En beskattningsrättslig analys av ekonomiska föreningars avdragsrätt för utdelning i kombination med 3:12-reglerna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jonas Widgren; [2020]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rådande rättsläge ger antydningar om att den avdragsrätt ekonomiska föreningar erhåller för lämnad utdelning under vissa omständigheter kan brukas på ett otillbörligt sätt. Syftet med denna framställning är att genom den rättsdogmatiska metoden försöka utreda vilka förutsättningar som måste föreligga för att ett fåmansföretag och dess ägare vid utdelning, ska kunna åtnjuta skattemässiga fördelar vid inkorporering av en ekonomisk förening. LÄS MER

 2. 2. Ökad produktivitet vid nyproduktion av flerbostadshus : En implementering av Data Envelopment Analysis i byggprojekt, modellering av ett standardiserat arbetssätt vid uppbyggnad och beklädnad av innerväggar samt konkreta förbättringsförslag utifrån Lean Construction

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Cecilia Lindgren; Hanna Widgren; [2020]
  Nyckelord :Data Envelopment Analysis; Lean Construction; Production follow-up; Productivity; Standardization; Technical Efficiency; Data Envelopment Analysis; Lean Construction; Produktionsuppföljning; Produktivitet; Standardisering; Teknisk effektivitet;

  Sammanfattning : Productivity growth in the construction industry is low compared to other industries, and a large unnecessary part of a construction worker’s workday is taken up by nonvalue-creating work, such as waiting, or shifting and handling of building materials. Low productivity in construction projects makes it difficult to keep to schedules and can entail costs to construction companies when delays occur. LÄS MER

 3. 3. Enhetschef till varje pris : En studie om den organisatoriska och sociala arbetsmiljöregleringen för första linjens chefer inom vård och omsorg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ofelia Widgren; [2018]
  Nyckelord :Work environment; Head of units; organizational and social work environment; systematic work environment management.;

  Sammanfattning : This essay will study the working environment of heads of units in a health and social care organization. The working environment that will be focused on in the essay is the psychosocial. My interest in the subject evolved from a rapport that The Swedish Work Environment Authority preformed. LÄS MER

 4. 4. E-handel av livsmedel, ett paradigmskifte inom dagligvarubranschen : Utmaningar & möjligheter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Per Forslund; Marcus Widgren; [2018]
  Nyckelord :E-handel; livsmedel; e-handel av livsmedel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagligvaruhandeln i Sverige står inför den största förändringen sedan självbetjäningen infördes inom livsmedelsbranschen. E-handelsutvecklingen sker i rask takt och investeringar görs inom branschen. LÄS MER

 5. 5. “Där livet händer” : En studie av visuell kommunikation i IKEA:sreklamkampanj

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Kristina Bekshayeva; Anastasia Prokopovych; [2017]
  Nyckelord :IKEA; visuell kommunikation; reklamproduktion; representation; identitet; normkritik;

  Sammanfattning : Detta arbete är en fallstudie av IKEAs reklamkampanj “Där livet händer”. Arbetet har tvåsyften: att utforska tekniska aspekter på reklamproduktion och skapa sig en bild avmottagarnas uppfattning av reklamfilmerna i den nämnda kampanjen. LÄS MER