Sökning: "wikström maria"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden wikström maria.

 1. 1. Själavård i teori och praktik : En studie om bibelns roll och själavårdarens uppgift inom själavården.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Maria-Therese Marklund; [2021]
  Nyckelord :Själavård; Bibeln; Själavårdare;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar själavårdens innehåll, bibelns roll i själavården samt själavårdarens roll och uppgift. Problemformuleringen är: Hur beskrivs själavård med särskilt hänseende till användningen av bibeln inom ett antal moderna själavårdsteorier och vilka konsekvenser medför synsätten för själavårdarens roll och uppgift? Syftet med uppsatsen har varit att skapa större förståelse för hur man kan tolka själavårdens innehåll utifrån olika teorier samt hur bibeln används inom själavården. LÄS MER

 2. 2. Vilse, sårbar och bristfällig : Problematiserade subjekt i åtta samtida bilderböcker

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sarah Nordgren; [2021]
  Nyckelord :Picture books; Subject; Subject formation; Materiality; Picture book theory; Diffraction; Compromise; Vulnerability; Bilderböcker; Subjekt; Subjektformation; Materialitet; Bilderboksteori; Diffraktion; Kompromiss; Sårbarhet;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine and problematize subject formation in relation to the materiality of picture books. A total of eight contemporary picture books are analyzed: Naturen by Emma AdBåge, Jag blir en bubbla som blir ett monster som blir ett barn by Malin Axelsson and Klara Persson, Gittan och gråvargarna by Pija Lindenbaum, I skogen and Olli och Mo by Eva Lindström, En egen flock by Maria Nilsson Thore, Om jag fötts till groda by Annika Sandelin and Karoliina Pertamo and Det var en gång en räv som sprang i mörkret by Anna-Clara and Thomas Tidholm. LÄS MER

 3. 3. Att främja ungt föräldraskap : Kvalitativ intervjustudie om föräldrastöd i grupp för unga under och efter graviditet

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ann-Maria Wikström; Norea Lantto-Heldebro; [2020]
  Nyckelord :Erfarenheter; Multiprofessionellt teamarbete; Tonårsgraviditet; Unga blivande föräldrar; Utmaningar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Tjänstemannaansvar i kommunal verksamhet : en utredning om betydelsen av en utvidgning av tjänsteansvaret och huruvida kommunfullmäktige bör omfattas av det straffrättsliga ansvaret

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Patetsos Wikström; [2020]
  Nyckelord :Tjänstemannansvar kommunal verksamhet; tjänstefel; disciplinansvar; JO;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Check! Projektmedarbetares behov av progress och struktur : En kvalitativ studie av Work Flow-metoden

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Maria Wikström; [2019]
  Nyckelord :Structure; progress; Project management; motivation; Pomodoro-method; Work Flow; Struktur; progress; projektledning; motivation; Pomodoro-metoden; Work Flow;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka om det strukturella stöd som Work Flow (ett event baserat på Pomodorometoden) erbjuder upplevs vara till nytta i en projektmedarbetares vardag. En kvalitativ undersökning belyser varför sju projektmedarbetare söker denna struktur i sin arbetsdag och vilken nytta erfarenheterna upplevs ge. LÄS MER