Sökning: "wilcoxons rangsummetest"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden wilcoxons rangsummetest.

 1. 1. Fixerade elektroders betydelse för mängden uppkomna artefakter vid 24-timmars långtids-elektrokardiografi-registrering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Maria Sörnmo; Julia Lind; [2016]
  Nyckelord :Ambulatory ECG; arrhythmias; signal-to-noise ratio; Långtids-EKG; arytmier; signal-brus-förhållande;

  Sammanfattning : Artefakter försvårar analys av långtids-elektrokardiografi-registrering (LTER) och resulterar i en försämrad diagnostisk säkerhet. Minimering av mängden artefakter spelar således en väsentlig roll för ställandet av rätt diagnos. LÄS MER

 2. 2. From sender to receiver : the effect of episodic and thematic framing on risk perception

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Emma Löfqvist; Anja Panduro Pedersen; [2015]
  Nyckelord :Framing; risk; episodic; thematic; attitudes;

  Sammanfattning : The current study examined the effect of episodic and thematic framing on risk perception; whether a message of risk based on an individual case (episodic) may produce a different effect than a message based on general information (thematic). It also examined whether framing effects are dependent on which type of subject is being framed (health risks or integrity risks). LÄS MER

 3. 3. Följa eller avvika? En studie av hur väl Svensk kod för bolagsstyrning efterföljs.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Edström; Ola Astrand; Max Martinsson; [2010]
  Nyckelord :Corporate Governance; bolagsstyrning; Svensk kod för bolagsstyrning; ägarstruktur; ägartyp; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att, utifrån institutionell teori och exit- och voice-teorin, studera hur företagen på Nasdaq OMX SSE, Large Cap, efterföljer Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Centralt är sambandet mellan företagets ägarstruktur eller ägartyp kopplat till avvikelser från Koden. Tidsperioden är 2006 till 2008. LÄS MER

 4. 4. Case study of a contract system : considering pulp prices from 1996-2006

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Tobias Janstad; [2007]
  Nyckelord :PIX; pulp; Kruskal-Wallis test; t-test; Wilcoxon s signed-rank test; spectral analysis; ARMA-models; prediction; Kalman filter; wavelets; PIX; pappersmassa; Kruskal-Wallis test; t-test; Wilcoxon s rangsummetest; spektralanalys; ARMA-modeller; prediktion; Kalman filter; wavelets;

  Sammanfattning : Södra Cell sells 1 900 000 ton pulp every year. Of this 490 000 tonne is sold with a contract system based on a pricing index called PIX NBSK. This index was started in 1996 and reflects the price of pulp from conferious forest. We study the NBSK PIX value of softwood from October 1996 to December 2006. LÄS MER