Sökning: "wild boar supply chain"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden wild boar supply chain.

 1. 1. The development of an efficient wild boar meat supplychain : Opportunities, challenges, and limitations from a case study of Swedish game suppliers and hunters

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Oscar Wennborg; [2021]
  Nyckelord :wild boar supply chain; food safety; wild game meat;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to create a better understanding of how an efficient supply chain of wild boar meat can be developed in Sweden. The sales of wild boar meat are regulated by legislations to assure food safety since the meat can contain pathogens, parasites, compared to most other Swedish game species. LÄS MER

 2. 2. Vildsvinskedjan : - En utvärderingsstudie av handeln av vildsvinskött i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Max Börjesson; Victoria Fagerlund Larsson; Anton Lindh; [2019]
  Nyckelord :Logistics processes; processes; narrow section; bottleneck; efficiency; improvement; quality; productivity; process mapping; evaluation; Logistikprocesser; processer; trånga sektioner; flaskhalsar; effektivitet; kvalitet; produktivitet; kartläggning; utvärdering; Supply Chain Management;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Vildsvinskedjan – En utvärderingsstudie av handeln av vildsvinskött i södra Sverige Kurs: Kandidatuppsats Civilekonomprogrammet, Controller 15 hp (2FE24E) Lärosäte: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitet Växjö Författare: Victoria Fagerlund Larsson, Anton Lindh och Max Börjesson Handledare: Elin Funck Examinator: Pia Nylinder   Nyckelord: Logistikprocesser, processer, trånga sektioner, flaskhalsar, effektivitet, kvalitet, produktivitet, kartläggning, utvärdering och Supply Chain Management. Bakgrund: Det finns problem med handeln av vildsvinskött, där det idag inte är mer än 15% av köttet som når den legala marknaden. LÄS MER

 3. 3. Tillväxthinder med vildsvinskött för vilthanteringsföretagare : en fallstudie i Södermanlands län

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Edvard Hollertz; Irma Winberg; [2015]
  Nyckelord :Tillväxthinder; tillväxt; vildsvinskött; vildsvin; förädlingskedja; vilthanteringsanläggning; livsmedel;

  Sammanfattning : Det finns god tillgång på vildsvin i Södermanland, trots det når endast en liten del av vildsvinsköttet konsumenterna. Jägare skjuter av vildsvin, vilthanteringsföretag tar hand om köttet och återförsäljare saluför vildsvinskött till konsumenter. LÄS MER