Sökning: "william corsaro"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden william corsaro.

 1. 1. Lika barn leka bäst? : En studie om förskolebarns kamratrelationer i den fria leken i utomhusmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Immaculate Kabenge; Janie Selenhag; [2022]
  Nyckelord :Preschool; peer relations; peer culture; unrestricted play; inclusion; exclusion; influence; participation; social interaction;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to unveil how inclusion in contrast to exclusion, between children, is being exercised during unrestricted play. Furthermore, the study intends to highlight how educators discern how children are given equal opportunities regarding influence and participation during unrestricted play. LÄS MER

 2. 2. "Fröken säger att alla får vara med!" : En studie om barns tillträdesstrategier i pågående lekar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Emelie Berntsson; Lovisa Blom; [2020]
  Nyckelord :Lek; förskolan; tillträdesstrategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: I förskolan är lek en stor del av barnens sociala liv och det blir viktigt för barnen att kunna tolka varandras leksignaler. William A. Corsaro utformade begreppet tillträdesstrategier. Dessa strategier använder barn som verktyg för att ta sig in i en pågående lek. LÄS MER

 3. 3. Får jag vara med? : Tillträdesstrategier och uteslutningsstrategier i förskoleklassens fria lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Emma Bonder; [2019]
  Nyckelord :Preschool; access strategies; exclusion strategies; play; community; play group; Förskoleklass; tillträdesstrategier; uteslutningsstrategier; lek; gemenskap;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this study is to provide knowledge about how children in a preschool class use access strategies and exclusion strategies in the free play. Also why children exclude each other during play. LÄS MER

 4. 4. Vi vill leka själva faktiskt! : En essä om barns kamratkultur i förskolan, när det inte riktigt fungerar och pedagogens roll i sammanhanget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anita Opacic; [2019]
  Nyckelord :preschool; peer culture; social competence; criteria; norm; power; conflict management; exclusion; approach; Förskola; kamratkultur; social kompetens; normer och värden; makt; konflikthantering; uteslutning; förhållningssätt;

  Sammanfattning : This essay focuses on my reflections on children’s peer culture and their interactions in preschool when it comes to conflicts and their ways of treating each other in such situations. I start by telling a story where I describe a situation between four children and their way of handling a conflict between them. LÄS MER

 5. 5. "Vi är redan fyra" : En vetenskaplig essä om makt och förhållningssätt i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Åsa Olsson; Nina Strömberg; [2017]
  Nyckelord :fri lek; inkludering; exkludering; tillträdesstrategier; maktstrukturer; förskollärarroll; Corsaro; Foucault;

  Sammanfattning : Denna essä inleds med två dilemman som speglar barnet och pedagogen i relation till den fria leken i en förskolemiljö. Den fria leken definierar vi som alla de tillfällen i förskolan som inte är planerade aktiviteter eller rutiner som till exempel vila och matsituationer. LÄS MER