Sökning: "women’s violence"

Visar resultat 1 - 5 av 309 uppsatser innehållade orden women’s violence.

 1. 1. Vem ska få pengarna? : En studie om socialarbetares erfarenheter av rutiner och arbetssätt för handläggning av ekonomiskt bistånd i relation till kvinnors våldsutsatthet och jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ömer Sakip Korucu; Noelle Nilsson; [2022]
  Nyckelord :financial abuse; economical abuse; social problems; våld; ekonomiskt våld; finansiellt våld; ekonomiskt bistånd; socialtjänst;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis was to examine the social services’ routines for handling financial assistance from a gender perspective, to gain an increased understanding on how social workers' working methods related to financial assistance are designed in relation to women's exposure to men's violence in close relationships and gender equality goals. This study has been conducted because there is relatively little research specifically focused on financial issues and the economic dimension of abuse in close relationships and gender equality. LÄS MER

 2. 2. Att lyckas lämna en våldsam man : En litteraturstudie om våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocesser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Carolina Cedergren; Nadine Hertzberg; [2022]
  Nyckelord :breakup processes; general resistance resources; intersectionality; men’s violence against women; social work; generella motståndsresurser; intersektionalitet; mäns våld mot kvinnor; socialt arbete; uppbrottsprocesser;

  Sammanfattning : Våld i nära relation är ett globalt problem och kränker våldsutsatta kvinnors handlingsfrihet, livsutrymmet och mänskliga rättigheter. Kvinnor är överrepresenterade offer för våld i nära relation och forskningen kring våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocesser är begränsad. LÄS MER

 3. 3. ”De blir våldsutsatta stup i kvarten och ingen tar dem på allvar och ingen ser dem” : En kvalitativ studie om hur yrkesverksamma ser på kvinnor med samtidig missbruksproblematik och våldsutsatthet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Erica Laghed; Celine Amnell; [2022]
  Nyckelord :labeling theory; substance misuse; victimisation; professionals; women; Stämplingsteori; missbruksproblematik; våldsutsatthet; kvinna; yrkesverksamma;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utifrån yrkesverksammas perspektiv studera situationen och handlingsutrymmet hos kvinnor med samtidig våldsutsatthet och missbruksproblematik. Med avstamp i socialkonstruktionismen har denna studie använt sig av såväl teorin om det ideala offret som stämplingsteorin. LÄS MER

 4. 4. Coronapandemins osynliga offer Kvinnojoursverksammas upplevelser av hur coronapandemin har påverkat kvinnor utsatta för våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anna Egelborg; Johanna Tilstam; [2022]
  Nyckelord :intimate partner violence; violence against women; Covid-19 pandemic; womens aid; help-seeking; Social Sciences;

  Sammanfattning : Intimate partner violence against women is a prominent problem within today’s society and during recent years it has gained a larger matter on the political platform. During the current Covid-19 pandemic there has been an increase in intimate partner violence against women. LÄS MER

 5. 5. Män som våldsoffer i nära relationer : En kvalitativ studie om samhällets hjälpinsatser för män i en utsatt situation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Amanda Belin; Ebba Hamberg; [2022]
  Nyckelord :Violence; Masculinity; Intimate partner relationship; Victims of violence; Våld; Maskulinitet; Nära relationer; Våldsoffer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och ta reda på hur stödet i samhället ser ut när en man utsätts för våld av en kvinna i en nära relation, men även att utifrån det kunna bidra med kunskap kring ämnet “män som våldsoffer i en nära intim relation”. För att kunna besvara syftet och frågeställningarna använde vi oss av en kvalitativ ansats med ostrukturerade intervjuer som metod. LÄS MER