Sökning: "words"

Visar resultat 21 - 25 av 6364 uppsatser innehållade ordet words.

 1. 21. Kommunikation, mer än bara ord : En kvalitativ studie om hur förskollärares närvaro kommer till uttryck i dialogen med barn på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Moa Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Närvaro; dialog; förskollärare; relationell pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur förskollärares närvaro kommer till uttryck i dialogen med barnen. Studien innefattade en kvalitativ forskningsansats med en teoretisk utgångspunkt i relationell pedagogik. Studien bygger på en mikro-etnografisk studie där både observationer och samtal med förskollärare har genomförts. LÄS MER

 2. 22. For Better or for Worse? - A qualitative study of the connection between a sole proprietor and its respective brand.

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Julia Lind; Alma Stridh; [2022]
  Nyckelord :Sole proprietor; Brands; Brand equity; Credibility;

  Sammanfattning : The emergence of influencers establishing their own brand has become a common phenomenon today as a result of the benefits that brands can leverage through influencer credibility. This study aims to investigate the connection between the sole proprietor and its respective brand during the time of a scandal caused by one of the parties. LÄS MER

 3. 23. Hur närstående till patienter upplever vård i livets slutskede på sjukhus : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Angela Rotondo; Malin Sandgren; [2022]
  Nyckelord :Relatives; Experience; Terminal care; Hospital; Närstående; Upplevelse; Livets slutskede; Sjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vård i livets slutskede är den senare fasen i det palliativa vårdskedet och bygger på en holistisk människosyn. Palliativa vårdens värdegrund beskrivs med fyra ord, närhet, helhet, kunskap och empati. Vård i livets slutskede syftar till att ge patient och närstående så god livskvalité som möjligt och lindra deras lidande. LÄS MER

 4. 24. Detecting Bad Smells in Industrial Requirements Written in Natural Languages

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Eriksson Marie-Janette; Brouillette Emma; [2022]
  Nyckelord :Industrial Requirements; Requirement Engineering; Software Requirements Specification; Natural Language; Bad Smells; Requirements Smells; Tool Testing;

  Sammanfattning : A key factor in creating software of good quality is that the requirements for the project being developed are as unambiguous and clear as possible, so the developers will be able to develop the product quickly and effectively. So, there is a need for tools that help requirements engineers create quality requirements. LÄS MER

 5. 25. Teamsamarbetets betydelse vid hjärtstopp hos barn : Barnsjuksköterskors upplevelser

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emelie Lagergren; Sara Persson; [2022]
  Nyckelord :Paediatric; Communication; Qualitative Research; Team collaboration; Emergency Medical Services; Pediatrik; Kommunikation; Kvalitativ forskning; Teamsamarbete; Akutsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett barn som drabbas av ett hjärtstopp är något av det mest traumatiska en barnsjuksköterska kan ställas inför på barnakutmottagningen. Brist på teamsamarbete är en starkt bidragande faktor till ökad stress hos akutpersonalen. LÄS MER