Sökning: "work demands and work control"

Visar resultat 1 - 5 av 478 uppsatser innehållade orden work demands and work control.

 1. 1. Impacts of Using Programmable Network Architectures on Datastreams

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Joel Folkesson; Minh Luong Ky; [2020]
  Nyckelord :SDN; Software-Defined Networking; Live streaming; Streaming; network performance; OpenFlow;

  Sammanfattning : With an increase of popularity in live video streaming, there are new demands on current networks. Therefore it is interesting to explore if new architectures has what it takes. Software defined networking (SDN) is a new architecture that brings benefits in terms of control and management of networks. LÄS MER

 2. 2. Towards Zero Defects in the Aerospace Industry through Statistical Process Control : A Case Study at GKN Aerospace Engine Systems

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hugo Andrén; [2020]
  Nyckelord :Zero Defects; Statistical Process Control; Quality Management; Industry 4.0; Aerospace Industry;

  Sammanfattning : With the ongoing transformation of modern manufacturing systems in an industry 4.0 environment, industrial actors may see great improvements with respect to quality towards a state of near zero defects. LÄS MER

 3. 3. Styrning mot hållbarhet på operativ nivå inom klädbranschen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Patrik Åkerdal; Ömer Tunc; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; verksamhetsstyrning och hållbarhet; operativ nivå; klädbranschen; hållbarhetsarbete; styrverktyg; intressentgrupper;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att bidra med ökad förståelse för hur den hållbara verksamhetsstyrningen kan utformas på en operativ nivå utifrån företagets kontext. Klädbranschen har valts som empirisk kontext eftersom branschen står inför enorma hållbarhetsutmaningar. LÄS MER

 4. 4. Operationssjuksköterskors upplevelser av att handha vassa instrument : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Nadia Beckenham; Jenny Frost; [2020]
  Nyckelord :Intraoperative care; theatre nurse; experience; sharp instruments; sharps injury; Intraoperativ vård; operationssjuksköterska; upplevelse; vassa instrument; stick- och skärskada;

  Sammanfattning : Introduktion Operationssjuksköterskor handhar dagligen vassa instrument och har ett nära samarbete med operatören. Det finns risk för stick- och skärskador, varför flera utarbetade preventiva metoder finns att tillgå. Instrumenteringen av vassa instrument ska vara effektiv och säker. LÄS MER

 5. 5. Optimering av källsortering i renoveringsprojekt- En fallstudie av renoveringsprojekt hos NCC

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Elina Hedlund; Josefine Thunström; [2020]
  Nyckelord :reconstruction projects; sustainability; environmental impact; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Inom byggbranschen ställs det högre och högre krav och fler mål sätts upp för att förbättra miljö- och hållbarhetsarbetet, detta då branschen idag står för en stor del av Sveriges miljöpåverkan. Den främsta anledningen till dess höga belastning på miljön är det genererade avfallet som branschen idag står för ca en tredjedel av det genererade avfallet i landet. LÄS MER