Sökning: "work from home"

Visar resultat 1 - 5 av 1590 uppsatser innehållade orden work from home.

 1. 1. Psykologers upplevelse av arbetet med suicidnära barn och ungdomar på BUP

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Henrietta Parkkila; Ava Shamsipoor; [2022]
  Nyckelord :suicidal children and adolescents; psychologists; child and adolescent psychiatry; perceived organizational support; suicidnära barn och ungdomar; psykologer; barn- och ungdomspsykiatri; upplevt organisatoriskt stöd;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa ses som ett folkhälsoproblem bland barn och ungdomar. Psykiska besvär tidigt i livet ökar risken för suicidförsök. I åldersgruppen 10–19 år begår ungefär 50–60 personer suicid per år i Sverige. Psykologer på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) arbetar bland annat med suicidnära barn och ungdomar. LÄS MER

 2. 2. En rättsdogmatisk studie om arbetsmiljöansvar vid distansarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Rebecca Hylander; [2022]
  Nyckelord :Key words: remote work; employer; employee; working environment; working from home; legislation; labor law. Nyckelord: Hemarbete; distansarbete; arbete hemifrån; kollektivavtal; arbetsmiljölagen; Arbetsmiljöverket; arbetstagare; arbetsgivare; samverkan.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Working from home is usually seen as something new and modern but it has been a part of society for hundreds of years. The purpose of this essay is to investigate if the regulations regarding the working environment are affected when an employee is working from home compared to the regular workplace. LÄS MER

 3. 3. The Digital Breakroom - Designing for Spontaneous DigitalInteractions

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Josefin Ström; [2022]
  Nyckelord :Spontaneous interaction; Digital chance encounters; Working from home; Digital Teams; Awareness; Telepresence.;

  Sammanfattning : Spontaneous interactions and chance encounters are important for establishing a sense of connection and shared identity for colleagues since they are a natural possibility for informal conversations, but when work is moved from the physical shared offices to digital workplaces it is no longer as easy to run into a colleague by the coffee machine and just chat for a couple of minutes. This thesis examines what factors are needed in order to create a structure where digital spontaneous interactions could happen. LÄS MER

 4. 4. Svenska myndigheters hantering av informationssäkerheten vid distansarbete under coronapandemin : En intervjustudie med företrädare för fem myndigheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Maja Davey; Nils Lundqvist; [2022]
  Nyckelord :Coronapandemin; pandemi; myndigheter; informationssäkerhet; distansarbete;

  Sammanfattning : The global Coronavirus pandemic that started in December of 2019 has had a great impact on the way companies and governmental agencies conduct their business. This has forced a majority of the workforce to start working from home. LÄS MER

 5. 5. Personals definition av delaktighet och dess komplexitet i praktiken – En kvalitativ studie om personals upplevelser avseende HVB-hemsplacerade ungdomars delaktighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Samaaleh Saad; Fredrik Emanuel Stehn; [2022]
  Nyckelord :Delaktighet; självbestämmande teori; handlingsutrymme; gräsrotsbyråkrati; HVB; ungdom; personal; placerade; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to inquire how staff that works with youth that are placed in out of home care reason around the definition of participation. We also examined how they felt about their possibility to influence youth participation during their placement regarding the daily routines. LÄS MER