Sökning: "work life coaching"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden work life coaching.

 1. 1. Sekundär traumatisering - en oundvklig del av socialsekreterares arbetsvardag? : En kvalitativ studie av socialsekreterares upplevelser av att hantera och förebygga sekundär traumatisering.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Alexandra Forssell; Filippa Libert; [2019]
  Nyckelord :secondary traumatization; social worker; prevention and coping strategies; sekundär traumatisering; socialsekreterare; förebyggande och copingstrategier;

  Sammanfattning : The aim of this study was to gain an increased understanding of how social worker’s in Sweden experience, manage and prevent secondary traumatization at work. It was a phenomenological and qualitative study were the results was collected through semi-structured interviews with social worker’s. LÄS MER

 2. 2. 'Help the patient turn back to happy': A qualitative study with mental health professionals in Vietnam : A Bachelor of Science Thesis in Occupational Therapy about how mental health staff support their patients back into society, conducted as a Minor Field Studies project

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Beatrice Causey; Louise Björn; [2019]
  Nyckelord :Participation; Mental Health; Vietnam; Occupational Therapy; Society;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to identify in what way health care staff at a psychiatric facility in Vietnam support patients with mental illness to participate in society. This research is based on a qualitative interview study with inductive reasoning and semi-structured interviews. LÄS MER

 3. 3. Effekten av yrkeserfarenhet : En kvantitativ utforskning om hur längden yrkeserfarenhet kan påverka socialsekreterare och deras arbete

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Elisabeth Eriksson; Samuel Udd; [2018]
  Nyckelord :work experience; self-efficacy; work engagement; social service workers; discretion; yrkeserfarenhet; självförmåga; engagemang; socialsekreterare; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om socialsekreterares yrkeserfarenhet påverkar hur de uppfattar och hanterar sitt handlingsutrymme, liksom deras självförtroende och engagemang i arbetet. Effekten av yrkeserfarenhet är i stor utsträckning outforskad inom ramen för socialtjänsten och därför syftar studien till en utgångspunkt för framtida forskning avseende hur yrkeserfarenhet kan granskas närmare. LÄS MER

 4. 4. Jordgubbsdalens kungar. Bärodling i Finnerödja under 1900-talet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Maria Holmberg; [2017-02-03]
  Nyckelord :Strawberry; Strawberry field; Strawberry cultivation; Craftmanship; Jordgubbar; Jordgubbsodling; Finnerödja; Frilandsodling;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, 15 hp, 2016.... LÄS MER

 5. 5. En sjukdomskris blir hanterbar : En kvalitativ studie om hur individer som drabbats av hjärt-och hjärnsjukdomar tänker runt sin sjukdomshistoria och rehabilitering

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Charlotta Juhlin; [2017]
  Nyckelord :Coping; Crisis; Empowerment; Health promotion; Sense of coherence; Coping; Empowerment; Hälsopromotion; Kris; Känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Att drabbas av hjärt-eller hjärnsjukdomar i en ålder av 30 till 49 kan förändra livet radikalt. Tillvaron kan upplevas som kaotiskt, stressande och utmanande. Livet efter sjukdomen kan skapa fysiska och psykiska följdsjukdomar som behöver vårdas. LÄS MER