Sökning: "work- related sense of coherence"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden work- related sense of coherence.

 1. 1. “Den viktigaste faktorn är att våga prata om det” : En kvalitativ studie av arbetet kring psykisk ohälsa ur enhetschefers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Sanna Bjerneby; Anna Davidsson; [2019]
  Nyckelord :Rehabilitation; psychosocial factors; SOC sense of coherence ; gender; total workload.; Rehabilitering; psykosociala faktorer; KASAM känsla av sammanhang ; genus; total arbetsbörda.;

  Sammanfattning : I Sverige ökade sjukskrivningarna relaterade till psykisk ohälsa med 129 % mellan 2011 och 2017, Dalarnas län hade högst andel. Kvinnor står för majoriteten av sjukskrivningarna, detta gäller främst kvinnor anställda inom offentlig sektor. LÄS MER

 2. 2. Skolrelaterad stress och psykosomatiska besvär : En kvantitativ studie gjord bland gymnasieelever i årskurs tre i Västmanlands län

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jesper Loi Grahn; [2019]
  Nyckelord :High-school students; stress; somatic complaints; sence of coherence; gymnasieelever; KASAM; stress; psykosomatiska besvär;

  Sammanfattning : Stress och psykosomatiska besvär har under de senaste åren varit ett växande hälsoproblem i samhället, där barn och unga självrapporterat att de mår sämre. Skolan är en arena där barn och unga befinner sig till stor del av sin vakna tid, vilket avser vikten till att förebygga den ökade stressnivån bland elever. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap på distans : Förutsättningar, utmaningar och möjligheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jessica Billquist; [2019]
  Nyckelord :distance leadership; leader-member exchange theory; work- related sense of coherence;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie som syftar till att analysera vad som kan skapa bra förutsättningar för ett ledarskap på distans, beskriva vilka utmaningar och möjligheter detta kan medföra och uppmärksamma upplevda skillnader mellan att leda på distans och att leda på plats. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes där tidigare forskning om leader-member exchange theory och arbetsrelaterad känsla av sammanhang låg till grund för intervjuguiden. LÄS MER

 4. 4. Arbetsrelaterad stress : En kvalitativ studie om arbetsrelaterad stress inom ett företag i förändring

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Emil Lindberg; Sulaiman Georges; [2018]
  Nyckelord :stress; work-related stress; Sense of Coherence SOC ; job demands-control; individual;

  Sammanfattning : The aim of this study is to qualitatively examine the individual's perspective of work-related stress. The research has been delimited to one of Postnord's offices. The study is based on Antonovsky (1979) Theory Sense of Coherence (SOC) to investigate the individual's experience of stress. LÄS MER

 5. 5. Du lär dig kanske hantera det efter ett tag : En kvalitativ studie om socialsekreterares erfarenheter kring klientrelaterat hot och våld.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Maria Bengtsson; Petra Eriksson; [2017]
  Nyckelord :client violence; social worker; social work; treats and violence; klientrelaterat våld; socialsekreterare; socialt arbete; hot och våld;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats var att undersöka hur socialsekreterare inom familjeavdelningens utredningsenhet förhåller sig till situationer av hot och våld på arbetsplatsen och även till det förebyggande arbete som bedrivs för att undgå att hotfulla situationer uppstår. För att uppnå studiens syfte används en kvalitativ metod i form av fem intervjuer. LÄS MER