Sökning: "work-family conflict"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden work-family conflict.

 1. 1. SÅ UTVÄRDERAS EFFEKTEN AV SELF-COMPASSION INTERVENTIONER - EN LITTERATURÖVERSIKT

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sebastian Wide; Forsell Elin; [2022]
  Nyckelord :self-compassion; anställda; personalstyrka; personal; work-family conflict; terapi; intervention; behandling; strategier; stress; självkritik;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund: Region Västerbotten lanserade november 2021 ett internetbaserat program, baserat på Compassion Focused Therapy (CFT), för anställd personal med syfte att ge metoder för stresshantering och att uppmärksamma egna behov för att ha ett hälsosamt arbetsliv. Detta aktualiserar även behovet av att granska och utvärdera interventioner baserade på CFT. LÄS MER

 2. 2. Burnout och Work-Family Conflict hos alpina U16-tränare : Ideellt arbete med hälsan som insats?

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :André Lopez; Emelie Persson; [2022]
  Nyckelord :Work family conflict; Burnout; Coaching; Alpine skiing; Performance; elite alpine skiers; tränarlänkskidor;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie var att undersöka förekomsten av, samt faktorer som bidrar till work-family conflict (WFC) och burnout bland ideella och icke-ideella U16-tränare inom alpin skidåkning. För att besvara syftet ställdes frågeställningarna: “hur ser förekomsten av burnout och WFC ut hos ideella respektive heltidsanställda alpina U16-tränare?”, “finns det något samband mellan WFC och burnout för alpina U16-tränare?” och “finns det något samband mellan arbetade timmar, burnout och WFC hos alpina U16-tränare?”. LÄS MER

 3. 3. “Jag ser ju jobbet resten av dygnet” En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser och hantering av hemarbete.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Östberg; Ida Ardané; [2021-05-31]
  Nyckelord :social worker; teleworking; health; work family border theory; coping;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to examine experiences of social workers regarding working from home, that have arisen due to Covid-19. More specifically their experiences and management of physical, mental and social health. LÄS MER

 4. 4. Har distansarbetet en inverkan på sambolivet? : En kvalitativ studie om hur kvinnor uppfattarsitt samboliv i relation till att arbeta hemifrån

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hannah Köhler Petrovic; Julia Åström; [2021]
  Nyckelord :Samboliv; distansarbete; work-life balance; könsskillnader;

  Sammanfattning : Coronapandemins utbrott har inte bara förändrat människors tillvaro utan också påskyndatutvecklingen av distansarbete som arbetsform. Den snabba förändringstakten har utmanatflera aspekter av både arbetslivet och privatlivet i samband med att hemmet förvandlats till enarbetsplats. LÄS MER

 5. 5. Gränslöst arbete till följd av pandemin : En kvantitativ undersökning om könsskillnader

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johanna Pettersson; Jonatan Volmerdal; [2021]
  Nyckelord :arbetspsykologi; arbetslivsbalans; gränshanteringspreferens; gränslöst arbete; könsskillnader; work-life balance;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien var att undersöka huruvida balansen mellan arbete och privatliv påverkades av arbetstagares preferenser om att integrera eller separera domänerna vid gränslöst arbete. Studien syftade även till att undersöka om det fanns signifikanta könsskillnader. LÄS MER