Sökning: "work-life balance"

Visar resultat 1 - 5 av 292 uppsatser innehållade orden work-life balance.

 1. 1. Hur ser kvinnor inom Kommunals verksamheter på möjligheten att arbeta heltid? : En kvalitativ studie om deltidsarbetande undersköterskor och vilka faktorer de tar i beaktande i sitt val av sysselsättningsgrad.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Linnéa Salomonsson; Anna-Maja Eriksson; [2020]
  Nyckelord :sysselsättningsgrad; work- life balance; deltidsarbete; arbetsmiljö; jämställdhet; flexibilitet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Arbetsmotivation i förändring : En studie om Coronapandemins påverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Klara Paulsson; Linnéa Warghed; [2020]
  Nyckelord :Coronavirus; arbetsmotivation; motivationsfaktorer; job insecurity; Maslows behovstrappa;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den här uppsatsen handlar om arbetsmotivation i förändring. I fokus står hur våra intervjupersoner har påverkats av Coronapandemin. Att genomföra en studie av detta slag under ett extraordinärt tillstånd som den pågående Coronapandemin har också bidragit till ytterligare intressanta resultat. LÄS MER

 3. 3. Viljan att stanna kvar : En kvalitativ undersökning av retention och motivationur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Frida Greve; Mathilda Carlström; [2020]
  Nyckelord :retention; motivation; employee perspective; officials; retention; motivation; medarbetarperspektiv; tjänstemän;

  Sammanfattning : I Sverige är retention, alltså kvarhållandet av anställda, relativt outforskat. Därför är syftet medstudien att undersöka vilka faktorer i arbetet som bidrar till att individer väljer att stanna kvar hossamma arbetsgivare under en längre tid. LÄS MER

 4. 4. Anamma det hälsosamma : En kvalitativ studie om hur organisationers bakomliggande motiv påverkar införandet av hälsofrämjande aktiviteter och åtgärder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Julia Gutsch; Ellen Jonsson; Maija Raminen; [2020]
  Nyckelord :Health-promoting work; Employer Branding; Work-life balance; flexibility; Generation Y; motivation; wellness; Hälsofrämjande arbete; employer branding; balans mellan arbetsliv och privatliv; flexibilitet; Generation Y; motivation; friskvård;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva organisationers hur bakomliggande motiv påverkar införandet av hälsofrämjande aktiviteter och åtgärder. Metod: Kvalitativ studie med en induktiv ansats. Det empiriska materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer med elva informanter. LÄS MER

 5. 5. Working to live, living to work, or balancing them?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nicole Perez Edström; Matthew Rosenthal; [2020]
  Nyckelord :work life balance; early career people; graduate programmes; graduates; Sweden; management; stress; motivation; organizational support; career stage; career concept; Business and Economics;

  Sammanfattning : Early career people are under represented when it comes to understanding their experiences with work-life balance. Graduate programmes in Sweden are an incubator for recent university graduates to enter the workforce and accelerate their careers. LÄS MER