Sökning: "work-related stress"

Visar resultat 1 - 5 av 297 uppsatser innehållade orden work-related stress.

 1. 1. Stress på Sahlgrenska akutmottagning : En kvalitativ studie om hur sjukvårdspersonalen upplever stress på Sahlgrenska akutmottagning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Aleksandra Al-Khouri; Neriman Saleh; [2020]
  Nyckelord :mental illness; organization; stress; nurse; emergency; healthcare staff; emergency room; psykisk ohälsa; organisering; stress; sjuksköterska; akut; sjukvårdspersonal; akutmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress är ett mycket omtalat fenomen som ofta förekommer i sjukvården. Den arbetsrelaterade stressen är något av de vanligaste orsakerna till sjukskrivningar. Hög arbetsbelastning, hot och våld är risker för förekommande stress och psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Arbetsrelaterad stress - om socialsekreterares upplevelse, påverkan och hantering av stress

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Jönsson; [2020]
  Nyckelord :arbetsrelaterad stress; coping; negativ stress; positiv stress; socialsekreterare; strategi; stress; negative stress; positive stress; social worker; strategy; work-related stress;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka socialsekreterares upplevelser av arbetsrelaterad stress och hur socialsekreterarna i så fall upplever, hanterar och påverkas av arbetsrelaterad stress. För att försöka finna svar på syftet så formulerades tre frågeställningar: Vilka faktorer påverkar socialsekreterares upplevelse av stress? Hur hanterar socialsekreterarna stress relaterat till arbetet? Hur upplever socialsekreterare att eventuell arbetsplatsrelaterad stress påverkar kvaliteten på deras arbete? Fyra intervjuer genomfördes med yrkesverksamma socialsekreterare inom olika områden i olika kommuner i södra Sverige. LÄS MER

 3. 3. Att bli påverkad av patientmöten i psykiatrivården : Sjuksköterskors upplevelse av emotionell påfrestning av patientmöten och strategier till välmående i arbets- och privatlivet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Elvira Evysdotter; [2020]
  Nyckelord :Psychiatric care; Nurses; Well-being; Job Demand-Resource model; Work-Home balance; Social support.; Psykiatrivård; Sjuksköterskor; Välmående; Job Demand-Resource model; Work-Home balance; Socialt stöd;

  Sammanfattning : Att arbeta med patienter med psykisk ohälsa kan innebära hög emotionell belastning för sjuksköterskor inom psykiatrisk vård och påverka sjuksköterskors välmående på arbetsplatsen och i privatlivet. Syftet med studien är att beskriva vad den dagliga kontakten med patienter med psykisk ohälsa har för betydelse för sjuksköterskors emotionella välmående, vilka resurser som upplevs viktiga för att främja välmående på arbetsplatsen och hur privatlivet påverkar välmående på arbetsplatsen. LÄS MER

 4. 4. Arbetsrelaterad stress från ett sjuksköterskeperspektiv : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Julia Johannesson; Lisa Eklöf; Julia Strandberg; [2020]
  Nyckelord :High workload; Work environment; Safe care; Nursing care; qualitative; Hög arbetsbelastning; Arbetsförhållanden; Säker vård; Omvårdnad; Kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress är något som uppstår när det sker en obalans mellan krav och en individs förmåga att hantera dessa krav. Stress är en personlig upplevelse som hanteras olika för alla individer. Stress kan leda till nedsatt minneslagring samt sämre prestationsförmåga vilket för sjuksköterskor kan påverka utförandet av säker vård. LÄS MER

 5. 5. Emotionell belastning : Socionomers upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lina Brokopp; Annah Ljung; [2020]
  Nyckelord :Psychosocial environment; stress; coping; occupational health; social workers; Social Sciences;

  Sammanfattning : Emotional Strain - Social Workers Experience of their Psychosocial Working There has been a rise in work-related mental health issues that leave people sick and absent from work. This is especially true for people in social work and in municipal social services with exercise of public authority. LÄS MER