Sökning: "workers right"

Visar resultat 1 - 5 av 367 uppsatser innehållade orden workers right.

 1. 1. Utstationering av arbetstagare - En utredning av det rättsliga minimiskyddet, problematik vid utstationering och svenska kollektivavtals hindrande verkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Ekdahl; [2020]
  Nyckelord :Utstationering; utstationerade arbetstagare; fri rörlighet för tjänster; utstationeringsdirektivet; ändringsdirektivet; kollektivavtal för utstationerade; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En fri rörlighet för tjänster inom EU innebär en fri rätt för arbetsgivare att tillhandahålla tjänster på lika villkor i alla medlemsstater. Rätten till tjänsters fria rörlighet har dock gett upphov till en rad olika problem när det kommer till området för utstationering av arbetstagare. LÄS MER

 2. 2. Omplacering vid arbetsbrist - Hur ska arbetsgivaren förhålla sig till förhandlingsskyldigheten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Fanny Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :omplacering vid arbetsbrist; redeployment; LAS; The Employment Protection Act; turordning; MBL; Employment Co-Determination in the Workplace Act; förhandlingsskyldighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lag om anställningsskyddslag är den lag som skyddar arbetstagare vid uppsägningar och avskedanden. Denna svenska lagstiftning finner vi i LAS som är från år 1974 men kom sedan att ändras år 1982. I 7 § andra stycket LAS stadgas omplaceringsreglerna som reglerar arbetsgivarens skyldighet att försöka bereda annat arbete hos sig. LÄS MER

 3. 3. Rätten till bistånd och hemlösas behov av skälig levnads nivå

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Marwa Abudayya; [2020]
  Nyckelord :housing aid; housing solution; homelessness; homeless groups; reasonable standard of living; social challenges.;

  Sammanfattning : Abudayya, M. The right to aid and homeless need for a fair standard of living. Degree project in Social work 15 högskolepoäng. Malmö University: Faculty of Health and Society, Department of Social Work, 2020. LÄS MER

 4. 4. Samhällsinstanser i arbetet med barn som bevittnar våld mot mamma

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Stina Bunde; Emma Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Child s perspective; Child abuse; domestic violence; effects; interventions; cooperation;

  Sammanfattning : The aim with this study is to investigate how social agencies work with children that are whitnessing physical violence against their mother by a man they have a close relationship with. The study is focusing on what kind of interventions that are directed to those children, in some cases also the whole family, and what effects these have on them. LÄS MER

 5. 5. "Människor i kris kan ju inte jobba med förändring" : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare resonerar kring föräldrars rätt till stöd när deras barn omhändertagits enligt LVU

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Nilsson; Emma Silverberg; [2020]
  Nyckelord :Key words: theory of crisis; children in foster care; parents in crisis; compulsory care; social workers; social services; law of social work; 6:7 SoL; Social Sciences;

  Sammanfattning : Authors: Emma Nilsson and Emma Silverberg Title: People in a crisis are not able to work with change Supervisor: Helene Hansen Assessor: Mikael Sandgren The aim of this study was to examine social workers reasoning on social services support to parents of children placed in compulsory care. This study was based on the Swedish social services law, 6:7 Socialtjänstlagen, that describes that parents are entitled to support when their child is placed in foster care. LÄS MER