Sökning: "working methods"

Visar resultat 1 - 5 av 4947 uppsatser innehållade orden working methods.

 1. 1. ”Att blanda saft antar jag är kemi också” : Förskollärares uppfattningar om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i förskolans kemiundervisning med barn 1–3 år.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Linda Olsson; Linnéa Johansson; [2024]
  Nyckelord :Augmentative and alternative communication AAC ; Early childhood education; Pre-school Teachers’ Opinions; Chemistry education; Communication; Alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; Förskolepedagogik; Förskollärares uppfattningar; Kemiundervisning; Kommunikation;

  Sammanfattning : Många barn behöver alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) för att tillgodogöra sig undervisningen i förskolan. AKK kan därmed bidra till undervisningen av kemi, speciellt undervisning för de allra yngsta barnen. LÄS MER

 2. 2. Cyberhygien hos högskolestudenter - Vilka åtgärder behövs för att upprätthålla en god cyberhygien bland högskolestudenter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Marina Vacari; Cecilia Eriksson; [2024]
  Nyckelord :Cyberhygien; cyberattacker; cyberhot; online integritet; säkerhet; informationssäkerhet;

  Sammanfattning : Den digitala interaktionen har blivit en väsentlig del av individers vardag. Ökad användning av digitala tjänster har också lett till en exponentiell ökning av diverse cyberhot. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta med yoga och mindfulness i undervisningen : en kvalitativ intervjustudie med sex lärare i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Maja Bäckman; Caroline Enderin; [2024]
  Nyckelord :idrott; idrottsundervisning; skolan; grundskola; gymnasiet; yoga; mindfulness; mental träning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur idrottslärare som använder sig av yoga eller mindfulness i sin undervisning gör för att forma sin undervisning i det samt vilka möjligheter och hinder det finns med yoga och mindfulness relaterat till undervisningen. Följande frågeställningar har studien utgått ifrån: Vad lyfter lärarna som viktigt vid utformningen av sin undervisning i yoga och mindfulness? Vilka för- och nackdelar ser lärarna med undervisningen i yoga och mindfulness? Vad bör man tänka på vid undervisning i yoga och mindfulness? Studien har använt sig av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Spelmissbruksbehandling i Sverige : En kvalitativ studie om behandlares upplevelser av att arbeta med spelmissbruk

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Peiman Moradabbasi; Isak Nelson; [2024]
  Nyckelord :Social work; Qualitative research; Gambling problems; Gambling treatment; Socialt arbete; Kvalitativ studie; Spelmissbruk; Spelmissbruksbehandling;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur behandlare inom spelmissbruk beaktar hjälpsökandes behov, upplever verksamhetens behandling och förutsättningar att hjälpa, samt vilka hinder och möjligheter som finns i behandlarens arbete. De teoretiska begrepp som användes i analysen var stigma, handlingsutrymme, behandlingsidealet, samverkan och behandlingstankar. LÄS MER

 5. 5. Trädplantering i den hårdgjorda staden : utmaningar och lösningsalternativ

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ingela Carlgren; [2024]
  Nyckelord :gatuträd; urbana träd; trädplantering; gatumiljö; urban jord; kompaktering; skelettjord; makadamsubstrat; rotceller; suspended pavement;

  Sammanfattning : Träd är viktiga delar av våra städer. De bidrar med många ekosystemtjänster, som klimatreglering, dagvattenhantering och positiva hälsoeffekter. De är också viktiga identitetsskapande element. LÄS MER