Sökning: "working through groups"

Visar resultat 1 - 5 av 618 uppsatser innehållade orden working through groups.

 1. 1. Samverkan mellan agilt tvärfunktionellt teamarbete och höga säkerhets- och kvalitetskrav hanterat av en sekventiellt arbetande grupp : En fallstudie hos polisens IT-avdelning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Hanna Skarp; [2022]
  Nyckelord :process management; process mapping; internal customers; customer satisfaction; ITIL; agile methods; business development; streamlining; total quality management; lean; processledning; processkartläggning; interna kunder; kundnöjdhet; ITIL; agila metoder; offentlig sektor; verksamhetsutveckling; effektivisering; flöde; leveransservice; hörnstensmodellen; lean;

  Sammanfattning : Den snabba teknikutvecklingen i samhället beskrivs ofta som den största förklaringen till agila principers snabba framväxt bland IT-organisationer under de senare åren. Agila arbetsmetoder går ofta ut på att arbetet planeras i kortare iterationer där leverantören kontinuerligt stämmer av kundkraven mellan sprintarna. LÄS MER

 2. 2. Miljö ute, miljö inne : en intervjustudie om miljöjournalisters förutsättningar att nå sina journalistiska ideal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Mattis Vindelman; Hedda Thomson Ek; [2022]
  Nyckelord :Miljöjournalistik; klimatjournalistik; medieorganisation; arbetsförhållande; intervjustudie; journalistiska ideal; objektivitet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Environmental issues are continuously getting more attention in the media. A great part of the media content about environmental issues is produced by environmental journalists working both in public service and commercial media organizations. LÄS MER

 3. 3. A New Working Life : -The Effects of Covid-19 in a Non-profit Organisation with a Core in Corporate Social Responsibility Work in Spain

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Hellsten; Isabelle Holm; [2022]
  Nyckelord :Organisational culture; corporate social responsibility; non-profit; Covid-19; mental disability;

  Sammanfattning : The Covid-19 pandemic has resulted in big changes in the working life for everybody. These changes have been extra hard on people with disabilities and individuals within marginalised groups. This group of people are more often hired by non-profit organisations over organisations that seek profit. LÄS MER

 4. 4. "När vi fick bygga ett vattentorn själva, förstod jag hur det fungerade" : Elevers förståelse för tekniska system stärks genom praktiskt arbete i grupp.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Linnea Håkansson; Kristin Nilsson; [2022]
  Nyckelord :The subject of technology; technical systems; water tower; oral interaction; zone of proximal development ZPD .; Tekniska system; praktiskt arbete; vattentorn; muntlig interaktion; proximal utveckling.;

  Sammanfattning : According to The Swedish Schools Inspectorate’s (2014) quality review, technology subject is all too often characterized by practical work that does not illustrate the theory. In this study, the theory is used to describe the practical work in technology teaching. LÄS MER

 5. 5. Decarbonization and Cross-sector partnership : A case study of Energize in the pharmaceutical industry

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jan Henrik Björlekvist; Thi Phuong Dung Ly; [2022]
  Nyckelord :Cross-sector partnerships; Scope 3 emissions; pharmaceutical industry; Energize; pre-competitive partnerships; sustainability;

  Sammanfattning : This study investigates how cross-sector collaborations can mitigate value chain emissions, thereby reducing complex environmental issues. The point of departure is the Energize program, which ten pharmaceutical companies introduced at COP26 in November of 2021. LÄS MER