Sökning: "writing skills"

Visar resultat 1 - 5 av 394 uppsatser innehållade orden writing skills.

 1. 1. Är det fria ordet fritt i läromedlen? : En studie av synen på argumenterande texter.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Sara Adelhult; [2023]
  Nyckelord :argumenterande texter; demokrati; medielandskap; mottagaranpassning; skrivdiskurser;

  Sammanfattning : Based on the democratic goals and mission in the Swedish curriculum and the rapidly changing media landscape, this study examines how textbooks, for pupils aged 13-15, present the writing of argumentative texts. Using content analysis and Ivanić's six discourses of writing and learning to write as a framework, fundamental aspects are reviewed: the writer, the reader, the media, the function attributed to the argumentative texts, and the writing discourse. LÄS MER

 2. 2. Att lägga ett pussel : En kvalitativ studie om skolorsarbete med identifikation av och stödjande insatser för nyanlända elever i misstänkta språk-, läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Marlene Sevä; Anna-Lotta Fahlström; [2023]
  Nyckelord :newly arrived pupils; bilingualism; reading and writing difficulties; second language development; nyanlända; flerspråkighet; språk-; läs- och skrivsvårigheter; andraspråksutveckling; speciallärare;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how schools identify and support newly arrived students in language developmental and/or reading and writing related difficulties. A qualitative design was chosen with semi-structured interviews in which eight teachers and special education needs teachers participated. LÄS MER

 3. 3. Grammatikundervisning som medel för elevers skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Emelie Dahlberg; Jennifer Gran; [2023]
  Nyckelord :Inbäddad grammatik; kontextualiserad grammatikundervisning; lärares grammatiska kunskaper; L1; metalingvistiska aktiviteter; metaspråk; skrivutveckling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Transferencias al español de un grupo de estudiantes suecos : Análisis de la influencia del sueco L1 y el inglés L2 en la adquisición del español L3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Francesca Lippi; [2023]
  Nyckelord :L3 acquisition; transfer; Spanish; Swedish; English; language learning;

  Sammanfattning : Varios estudios han demostrado convincentemente que no solamente la L1, sino también la L2 puede afectar la adquisición de la L3. En particular, la L2 puede transferirse a la L3 si los dos idiomas tienen en común la estructura gramatical (Flynnet al., 2004) o la estructura sintáctica (Bardel y Falk, 2007). LÄS MER

 5. 5. Let ́s make it appen - med Skrivguiden : Är appen bättre än lappen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sanja Mataruga; My Wollmer; [2023]
  Nyckelord :App; digitala verktyg; fysiska artefakter; literacy; scaffolding; Skrivguiden;

  Sammanfattning : I Läroplanen för förskolan framgår det att det är förskollärarens ansvar att se till att barn får använda digitala verktyg på sätt som stimulerar barns utveckling och lärande. Trots det fortgår debatter om fysiska artefakter i förskolans verksamhet. LÄS MER