Sökning: "yield spread"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade orden yield spread.

 1. 1. Resurseffektiv bevattning i ett föränderligt klimat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Salman Rahman; [2024]
  Nyckelord :Irrigation; agriculture; Gotland; Storsudret; IoT based irrigation; automated irrigation; mobile solarpanels; solar irrigation; water saving; yield increase; Bevattning; jordbruk; Gotland; Storsudret; IoT baserad bevattning; automatiserad bevattning; mobila solceller; bevattning med solenergi; vattenanvändning; skördmängd;

  Sammanfattning : Södra Gotland (Storsudret) är ett av de mest utsatta områdena i Sverige när det kommer till torka under somrarna. Trots stora mängder nederbörd har jordbrukare problem med bevattning då öns geologi påverkar lagringen av vatten i form av grundvatten negativt. LÄS MER

 2. 2. En hållbart intensifierad slåttervall med vitklöver : en litteratursammanställning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Johanna Forss; [2023]
  Nyckelord :etablering; kväve; skördesystem; Trifolium repens; vall; vitklöver;

  Sammanfattning : Fördelarna med att inkludera vall i växtföljden är många, till exempel kolinlagring, markförbättrande egenskaper och ogräsbekämpning. Intresset för odling av vall ökar när det finns fler avsättningsmöjligheter och ses som ett medel för att uppnå en hållbar intensifiering av odlingssystemet. LÄS MER

 3. 3. Lindmalva i sockerbetor : ett framtida ogräs

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Frederik Falck; [2023]
  Nyckelord :Abutilon theophrasti Medik; Beta vulgaris; biologi; Conviso One; förebyggande åtgärder; herbicider; mekanisk bekämpning; ogräsbekämpning; reproduktion;

  Sammanfattning : Lindmalva (Abutilon theophrasti Medik) är ett sommarannuellt örtogräs som kan leda till kraftiga skördesänkningar i sockerbetor. Svenska betodlare har hittills varit förskonade mot lindmalvan och det har enbart rapporterats om enstaka fynd. LÄS MER

 4. 4. The Impact of Risk Premium Factors on Cap Rates in Sweden’s Office Market

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Elias Adolfsson; Jesper Jansson; [2023]
  Nyckelord :Cap rate; yield; risk premium; commercial real estate; office; regression analysis; macroeconomics; Cap rate; yield; riskpremie; kommersiella fastigheter; kontor; regressionsanalys; makroekonomi;

  Sammanfattning : This study examines the impact of risk premium factors on cap rates within Sweden's largest office markets. The research questions address the significance of various micro- and macroeconomic variables on cap rates, as well as the extent of this impact and how it varies across different locations. LÄS MER

 5. 5. The Yield Gap : A comprehensive study of the yield spread between prime office yields and five-year swap rates in some of Europe’s most prominent commercial real estate markets

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsekonomi och finans

  Författare :Miranda Jenkins; [2023]
  Nyckelord :Commercial Real Estate; Property; Five-Year Swap Rate; Prime Office Yield; Financing Costs; Kommersiella fastigheter; femårig swapränta; Prime Kontorsyield; finansieringskostnader;

  Sammanfattning : Global economies are currently in a tumultuous time with high economic distress, inflation, and volatile interest rate markets. Alongside the increased interest rate climate, yield returns throughout property sectors adjust to compensate for the increased risk. LÄS MER