Sökning: "yngre barns uttryck"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden yngre barns uttryck.

 1. 1. Titta där, en bro till : Vad uttrycker barn i ålder 2,5-3 år om broar?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Natalie Andersson; [2019]
  Nyckelord :Children`s working theory; engineering in preschool; technical system; younger childrens expressions; Barns arbetsteorier; teknik i förskolan; tekniska system; yngre barns uttryck;

  Sammanfattning : The intention with this study is to look into what and how children at the age of two and a half and three years old expresses about bridges. The study is qualitative and have been completed with unstructured pre- and after interveiews and participant observation with two different groups with in total four children that have been introduced to different materials representing bridges. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation är nyckeln till interaktion! : En kvalitativ studie om förkollärares resonemang kring kommunikation och interaktion mellan förskollärare och barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Elin Eriksson; Marie Leijon; [2019]
  Nyckelord :Socialkonstruktionism; Diskurspsykologi; Kommunikation; Interaktion; Förskola; Barn; Förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att kartlägga hur interaktion mellan barn och förskollärare tar sig uttryck i förskollärares beskrivning av kommunikation i förskolan. Följande frågeställning har använts för att uppfylla studiens syfte: Hur beskriver förskollärare att de kommunicerar och interagerar med barn i förskolan? Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt är socialkonstruktionismen med ett diskurspsykologiskt angreppssätt som analysmetod med tolkningsrepertoar, retorik och kategorisering som analysverktyg. LÄS MER

 3. 3. Mot en transdisciplinär undervisning för yngre barn? : En observationsstudie i en förskola och en förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Elisabet Martinez Domene; Chera Majid; [2018]
  Nyckelord :bild; matematik; förskola; transdisciplinäritet; undervisning;

  Sammanfattning : Vår studie undersöker hur bild och matematik kombineras i undervisning i en förskola och en förskoleklass. Syftet med vår observationsstudie är att ta reda på hur bild och matematik kombineras i undervisning och om, och i så fall hur, en transdisciplinär undervisning sker samt om transdisciplinäritet kan bidra till ett pedagogiskt arbete som utgår från både barns intresse och läroplanens mål. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av pedagogers förhållningssätt för barns möjligheter till inflytande i förskolans temaarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Jeppsson; [2018]
  Nyckelord :Inflytande; Interagerande; Kommunikation; Socialpsykologiskt perspektiv; Temaarbete; Yngre barn;

  Sammanfattning : Skolinspektionens rapport (2016) belyser pedagogernas undervisningsansvar men menar att det finns en otydlighet i hur undervisning i förskolan ska bedrivas och vems ansvar det är för hur ordet undervisning ska tolkas och konkretiseras. Jag vill med min studie belysa ett möjligt sätt att konkretisera detta begrepp till hur det kan omsättas till en avdelning bestående av två och treåringar. LÄS MER

 5. 5. Yngre barns förmåga till empatiska uttryck

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sanja Lindell; Veronica Strandqvist Rådström; [2018]
  Nyckelord :empati; lek; samspel;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka de yngsta barnens empati, lek och samspel med särskild fokus på hur barn uttrycker empati i lek och samspel och hur lek och samspel främjar barns empatiska förmåga. Undersökningen bygger på en kvalitativ metod och etnografisk studie som i detta fall innebär observationer av barns empatiska uttryck i lek och samspel. LÄS MER