Sökning: "yngre elever"

Visar resultat 1 - 5 av 354 uppsatser innehållade orden yngre elever.

 1. 1. ”Har vi ens teknik?”

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Johanna Nielsen; [2019-03-08]
  Nyckelord :teknik; teknikundervisning; yngre elever; F-3.;

  Sammanfattning : Metod: Metodval för denna studien är enskilda intervjuer som genomfördes med elever i en årskurs 3. Medgivandeblanketter skickades ut till eleverna och vårdnadshavare. Totalt deltog 12 elever i intervjuerna. Intervjuerna utgick från en intervjuguide där både bilder och frågor hade förberetts. LÄS MER

 2. 2. DIGITALA VERKTYGS ROLL I UNDERVISNINGEN - EN INTERVJUSTUDIE AV LÅGSTADIELÄRARNAS TANKAR KRING ANVÄNDNING AV OLIKA DIGITALA VERKTYG I UNDERVISNING

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Irine Ogestad; Meriana Chabo; [2019-02-17]
  Nyckelord :Digitala verktyg; kollaborativt lärande; individualisering; lågstadiet;

  Sammanfattning : Syfte:Metod:Resultat:Syftet med denna studie är att undersöka vilka digitala verktyg som används i undervisningen på lågstadiet, vilka roller lärare tycker att de spelar i undervisningen och vad lärare tycker att de har för för- och nackdelar i undervisningen på lågstadiet.Valet av metod utfördes som en kvalitativ studie. LÄS MER

 3. 3. Problem är till för att lösas : En kvalitativ intervjustudie som undersöker hur grundskolelärares uppfattning om problemlösning i de yngre åldrarnas matematikundervisning stämmer överens med hur forskning och styrdokument ser på problemlösning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Hanna-Sofia Larsson; Josefine Sillén; [2019]
  Nyckelord :Problem solving; students; elementary school; teaching strategies and Education.; problemlösning; elever; grundskolan; arbetssätt och utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur grundskolelärares uppfattning om problemlösning stämmer överens med hur forskning och styrdokument och ser på problemlösning. Undersökningen genomfördes med en kvalitativ forskningsmetod. LÄS MER

 4. 4. Hur gynnar digitala verktyg de yngre elevernas skrivutveckling?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ida Andersson; Jennie Edinge; [2019]
  Nyckelord :digitala verktyg; grundskola n; skrivutveckling; yngre elever; F-3;

  Sammanfattning : I vår kunskapsöversikt undersöker vi hur de yngre elevernas skrivutveckling gynnas av digitala verktyg i skolan. Syftet är att med hjälp av forskning besvara frågan för kunskapsöversikten Hur gynnar digitala verktyg de yngre elevernas skrivutveckling. LÄS MER

 5. 5. Vilka faktorer stödjer enligt forskning en ökad läsförståelse för elever i de yngre åren?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Matilda Solvang; Louise Orest; [2019]
  Nyckelord :hemmets påverkan; lärarens roll; läsa strategiskt; läsförståelse; motivation; reflekterande textsamtal;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att undersöka vad forskning visar är utvecklande för elevers läsförståelse. Frågeställningen vi kommer besvara är: Vilka faktorer stödjer enligt forskning en ökad läsförståelse för elever i de yngre åren? Metoden för vår informationssökning innebär en systematisk sökprocess i databaserna ERIC, SwePub och Libsearch för att hitta våra vetenskapliga källor. LÄS MER