Sökning: "yngsta barnen"

Visar resultat 1 - 5 av 325 uppsatser innehållade orden yngsta barnen.

 1. 1. ”Att blanda saft antar jag är kemi också” : Förskollärares uppfattningar om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i förskolans kemiundervisning med barn 1–3 år.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Linda Olsson; Linnéa Johansson; [2024]
  Nyckelord :Augmentative and alternative communication AAC ; Early childhood education; Pre-school Teachers’ Opinions; Chemistry education; Communication; Alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; Förskolepedagogik; Förskollärares uppfattningar; Kemiundervisning; Kommunikation;

  Sammanfattning : Många barn behöver alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) för att tillgodogöra sig undervisningen i förskolan. AKK kan därmed bidra till undervisningen av kemi, speciellt undervisning för de allra yngsta barnen. LÄS MER

 2. 2. Anknytning i förskolan : Hur förskollärare anser att de skapar förutsättningar för att de yngsta barnen ska kunna knyta an och känna trygghet under sin introduktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ida Engvall; Nadia Fernström; [2024]
  Nyckelord :Anknytning; trygghet; introduktion; förhållningssätt; relationsskapande; tid;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes förskollärares perspektiv kring deras arbete med barns trygghet och anknytning samt vilka förutsättningar barnen ges till detta, kopplat till deras första introduktion i förskolan. Studien har en kvalitativ design och grundar sig på intervjuer med åtta förskollärare från fyra olika förskolor. LÄS MER

 3. 3. Vad kan vi lära oss ute idag? : En kvalitativ studie om de yngsta barnens utevistelse ur ett didaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Camilla Aronsson; Pia Becker Larsen; [2024]
  Nyckelord :förhållningssätt; poststrukturellt perspektiv; didaktik; utevistelse; förskolans yngsta barn;

  Sammanfattning : I de nordiska länderna talas det varmt om utevistelse, friluftsliv och naturmiljöer. Detta är ett kulturarv som även speglas i förskolans dagliga verksamhet. Utevistelse sker en till två gånger om dagen och prioriteras året runt. LÄS MER

 4. 4. Yngre barns möjlighet till inflytande : En kvalitativ studie om förskollärares åsikter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sandra Vestman; Josefine Olofsson; [2024]
  Nyckelord :inflytande; miljö; rutiner; förhållningssätt; relation; övertagande handling; motståndshandling;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare främjar inflytandet för barn i åldern ett till tre år på förskolan. Eftersom inflytande i förskolan ofta sammankopplas med verbal förmåga blev det därmed intressant att undersöka hur de yngsta barnen får inflytande likväl som de äldre barnen. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares uppfattningar om biologi i förskolan : En fenomenografisk studie om naturvetenskaplig undervisning med de yngsta barnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Victoria Cederfeldt; [2024]
  Nyckelord :Biology; Curriculum; Perceptions; Preschool Teachers; Younger Children; Biologi; Förskollärare; Läroplanen; Uppfattningar; Yngre barn;

  Sammanfattning : Föreliggande studie utgår från ett fenomenografiskt perspektiv med syfte att synliggöra förskollärares uppfattningar och tolkningar av förskolans läroplans mål Lpfö18 om biologi, i arbete med de yngsta barnen 1–3 år. Studien genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare på tre olika förskolor. LÄS MER