Sökning: "yoga"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade ordet yoga.

 1. 1. Yoga är fantastiskt! Upplevelser, motstånd och motivation : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelse av yoga

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Therese Larsson-Berg; [2021]
  Nyckelord :yoga; women; altered states of consciousness; self-esteem; motivation; yoga; kvinnor; förändrade medvetandetillstånd; självkänsla; motivation;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate womens experience of yoga. The study applied a qualitative approach with thematical analysis. Six women in varying ages was interviewed and during the beginning of this study they participated in a yoga course. LÄS MER

 2. 2. Hur gymnasielärare i idrott och hälsa arbetar med psykisk hälsa : En intervjustudie

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Filip Lindgren; Christina Henriksson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare på gymnasiet inom idrott och hälsa uppfattar att de arbetar med psykisk hälsa, samt vilka utmaningar de upplever i denna del av sin yrkesutövning. Frågeställningar: - Hur uppfattar lärare i idrott och hälsa på gymnasiet att de arbetar med psykisk hälsa? - Vilka utmaningar upplever lärare i idrott och hälsa på gymnasiet att de ställs inför när de arbetar med psykisk hälsa? Metod En kvalitativ metod användes, för att få en djupare förståelse för problemområdet. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet i behandling av ätstörningar : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Sara Grön; Mica Eriksson Nyberg; [2021]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; behandling; ätstörningar; livskvalitet; ätstörningssymptom; body mass index;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia nervosa och bulimia nervosa drabbar ca 3% av Sveriges unga kvinnor och var tredje kvinna lider av ätstörning utan närmare specifikation (UNS). Ätstörning är en heterogen sjukdom där ingen behandling fungerar på alla individer, utan olika behandlingsformer behövs och fysisk aktivitet kan därför vara ett alternativ. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av avslappningsövningar som egenvårdsåtgärd hos personer med symptom på ohälsosam stress : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Josefin Sundström; Lisa Westerlind; [2021]
  Nyckelord :Burnout; psychological; Burnout professional; Health-promoting nursing; Relaxation Therapy and Self-care.; Avslappningsövningar; Hälsofrämjande omvårdnad; Egenvård; Utmattningssyndrom.;

  Sammanfattning : Bakgrund Ohälsosam stress och utmattningssyndrom ökar i samhället idag och kan leda till allvarliga psykiska och fysiska besvär hos människor. Det höga antalet sjukskrivningsdagar som ohälsosam stress leder till ger stora ekonomiska konsekvenser för samhället. LÄS MER

 5. 5. Yoga in prison. A progressive development for prison health and rehabilitation?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Louise Caitlin Pettifor; [2021]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Drawing together the right to health in prison, and the understanding that yoga has numerous positive impacts on health, this paper explores the potential for using yoga as a way to improve prison conditions and experience from a human rights perspective. Secondary literature is used to answer two research questions: whether yoga is an appropriate and effective tool for realising international health standards in prisons and whether yoga is an appropriate and effective tool for rehabilitation in prisons. LÄS MER