Sökning: "young adults talk about their problems"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden young adults talk about their problems.

 1. 1. Att be om hjälp är inte en svaghet - En kvalitativ studie om kuratorers erfarenhet av psykisk ohälsa bland unga män

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Norea Persson; Josefine Elgquist; [2019]
  Nyckelord :Mental health; young men; counselors; masculinity; stigma; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden there are 190 000 young adults suffering from mental health issues. Research shows that the majority of those who commit suicide are men, at the same time women are overrepresented among those who seek help with mental health issues. LÄS MER

 2. 2. "Vart ska vi ta vägen" : Ungas bloggande om psykisk ohälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Camilla Linde; [2018]
  Nyckelord :young adult mental illness; blogg about mental health; young adults talk about their problems; therapeutic treatment; unga vuxnas psykiska ohälsa; blogg om psykisk ohälsa; ångest: behandling; samtal med behandlare psykolog terapeut;

  Sammanfattning : Inledning: Syftet med föreliggande studie var att genom bloggar undersöka hur unga vuxna beskriver sin upplevelse av psykisk ohälsa och hur psykisk ohälsa påverkar synen på sig själva, hur de hanterar psykisk ohälsa och hur det påverkar deras beskrivning av vård och samtalsbehandling. Genom att studera bloggar kan bilden av psykisk ohälsa ur den unga vuxnas eget perspektiv såsom de själva beskriver det vidgas. LÄS MER

 3. 3. Det är väl inget jag kanske aktivt samtalar om. En kvalitativ studie kring föräldrars erfarenheter av att samtala med sina förskolebarn om sexualitet.

  Master-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Annika Barth; [2017]
  Nyckelord :Barns sexualitet; Förskolebarn; Föräldrar; Sexuella script; Socialkonstruktivism; Systemteori;

  Sammanfattning : Barth, A. Det är väl inget jag kanske aktivt samtalar om. En kvalitativ studie kring föräldrars erfarenheter av att samtala med sina förskolebarn om sexualitet. Examensarbete i Sexologi 15 högskolepoäng. LÄS MER