Sökning: "young adults"

Visar resultat 1 - 5 av 1162 uppsatser innehållade orden young adults.

 1. 1. Undersökning av tal och självupplevd kommunikativ förmåga hos unga vuxna födda med isolerad gomspalt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Therese Andersson; Karin Eriksson; [2021-08-10]
  Nyckelord :isolerad gomspalt; velofarynxfunktion; artikulation; förståelighet; syndrom; isolated cleft palate; velopharynx function; articulation; intelligibility; syndrome;

  Sammanfattning : The aim of this study was to evaluate speech and self-reported communicative ability in 40 young adults born with an isolated cleft palate compared with 41 young adults born without a cleft palate. Differences in speech due to cleft size and the presence of a syndrome/additional congenital abnormalities were also examined. LÄS MER

 2. 2. Adolescents’ and Young Adults’ Transition Experiences when Transferring from Pediatrics to Adult Care : A descriptive literature review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Siyi Shang; Nuonuo Li; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Transformativt ledarskap : En studie om unga vuxnas upplevelser av transformativt ledarskap hos chefer inom näringslivet och idrottsledare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Felicia Wallenberg; [2021]
  Nyckelord :Transformativt ledarskap; chefskap; idrottsledarskap;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the extent of which transformative leadership is perceived by the respondents in sport leadership respectively managers. Previous studies have shown that managers have a lot to learn from sports leaders and that there are also similarities and differences between the different forms of leadership. LÄS MER

 4. 4. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rut Lindeberg; [2021]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; ungdomar; skolgårdsgestaltning; barnkonventionen; gröna kvaliteter;

  Sammanfattning : Kring ungdomars skolgårdar finns en osäkerhet, målgruppen räknas som barn samtidigt som de närmar sig vuxen ålder. FNs Barnkonvention blev 2020 svensk lag vilket ger ungdomar rätt till lek och vila, under pauser från skolarbetet. Skollagen ger dock inget uttalat stöd för en skolgård utan fokuserar på målstyrda kunskapskrav. LÄS MER

 5. 5. Unga vuxnas transition från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin : en kvalitativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Peter Lindhamre; Joel Lundgren; [2021]
  Nyckelord :Transition; Unga vuxna; BUP; Vuxenpsykiatri; Transition; Young adults; CAMHS; AMHS;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan bland unga har ökat de senaste två decennierna. Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, ansvarar för den specialiserade psykiatriska vården för de under 18 år medan vuxenpsykiatrin har ansvaret för de som blivit myndiga. LÄS MER