Sökning: "young citizens"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden young citizens.

 1. 1. Miljöundervisningstraditioner i teknikläroboken : tillbaka till miljöundervisningens begynnelse…?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Sadrudina Smajlagic; [2019]
  Nyckelord :environmental education; teaching traditions in environmental education; sustainable development; content analysis; technology optimism; technology; textbook; miljöundervisning; miljöundervisningstraditioner; hållbar utveckling; innehållsanalys; teknikoptimism; teknik; lärobok;

  Sammanfattning : Klimatförändringar och miljöproblem har alltmer blivit synliga på kontinenter och hav, men även i samhällsdebatter och media. Därav har media haft en påtaglig roll för rådande miljöskildring och miljösyn. LÄS MER

 2. 2. "Och gamla som lever som om vi vore unga" : En studie om äldre utlandsföddas upplevelse av ålderdomen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Ella Cerna Gonzalez; [2019]
  Nyckelord :Elderly; born in other countries; gerontology; old age; aging; language; identity; Äldre; utlandsfödda; äldreforskning; ålderdom; åldrande; språk; identitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att på ett explorativt sätt undersöka hur äldre utlandsfödda upplever sitt åldrande i Sverige, samt att med hjälp av intervjuer och tidigare forskning öka förståelsen för de specifika villkoren som åldrandet i Sverige innebär för denna grupp. Studiens empiriska material bestod av kvalitativa intervjuer i form av en fokusgrupp med sex respondenter mellan 60 till 84 år och en individuell intervju med en respondent som var 89 år. LÄS MER

 3. 3. The young French and the EU : A case study on attitudes toward the European Union in light of a potential Frexit

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Charlotte Renström; [2019]
  Nyckelord :European Union; France; Frexit; attitudes; functional attitude theory; utilitarian attitudes;

  Sammanfattning : In the wake of Brexit in 2016, the conception of Frexit was born and received an impetus in the French presidential election campaigns in 2017. The scepticism toward the European Union once again found expression as Eurosceptic political parties gained ground and supporters amongst French citizens. LÄS MER

 4. 4. Nyhetsmediers trovärdighet : en kvalitativ studie av gymnasieelevers uppfattning om vad nyhetsmediers trovärdighet innebär

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Felix Sjölén; Teodor Sörholm; [2019]
  Nyckelord :Credibility; agenda-setting; media usage; source credibility; media credibility;

  Sammanfattning : The research reported here extends the work of Jacobsen (2018) on how young citizens evaluatenews media credibility by exploring why high school students perceive some news media asmore credible than others and how they reason about and evaluate what credibility means fromtheir own perspective. The study also examined which criterias the students accredit a crediblenews media, and how these criterias correlate with the ones other studies have reached. LÄS MER

 5. 5. Barns delaktighet i sin egen välfärd : En jämförande kvalitativ studie av synen på barns delaktighet inom socialtjänsten och BUP

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Åsa Källander; [2019]
  Nyckelord :Barns delaktighet; barns välfärd; rättighetssubjekt; omsorgsobjekt; familjebehandling; familjeterapi; aktör; rättighetsdiskursen; omsorgsdiskursen; Socialtjänsten; BUP; medborgarskap;

  Sammanfattning : Having ratified the UNCRC (United Nations Convention on the Rights of the Child), the Swedish government and its authorities are responsible towards their young citizens to guarantee them care, protection and to be put first. In addition, children have a right to participation in processes and decisions which affect them. LÄS MER