Sökning: "young farmers"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden young farmers.

 1. 1. Ungdomars perspektiv på landsbygd och lantbruk : en studie bland gymnasieelever i Sala kommun

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tilda Magnusson; [2020]
  Nyckelord :kognitiv karta; livsstil; landsbygd; lantbruk; mentimeter; ungdomar;

  Sammanfattning : Framtida generationers uppfattning av landsbygden som plats att bo och arbeta på har en stor betydelse i debatten om framtidens livsmedelsproduktion, men också för Sveriges landsbygder. Kommande generationer måste ha ett intresse av att bo och arbeta på landsbygden om hela Sverige ska leva. LÄS MER

 2. 2. Vilka faktorer påverkar matchningsprocessen vid ägarskifte utanför familjen? : en kvalitativ studie av lantbruksföretag i Skåne

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Elinore Einarsson; [2020]
  Nyckelord :ägarskifte; generationsskifte; matchningsprocess; matchning av parter; lämna över lantbruksföretag utanför familjen; inträdesbarriär lantbruk; förvärva lantbruksföretag; ägarskifte småföretag; förvaltningsprocess; transfer of ownership; succession; matching process; matching of persons; transfer farms outside the family; entrance barrier agriculture; acquire agricultural companies; management process; change of ownership in small business;

  Sammanfattning : Svenskt lantbruk har traditionellt sett efterträtts i nedstigande släktled, men den agrara näringen går mot andra tider. En åldrande lantbrukarkår i samband med att den yngre generationen inte är lika intresserad av att verka på landsbygden medför att många lantbrukare inte vet vem som ska ta över och förvalta vidare lantbruksverksamheten. LÄS MER

 3. 3. Skills and competencies for sustainable food systems : case study of young market gardeners in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Lotten Lundgren; [2020]
  Nyckelord :market gardening; sustainability; food system; skills; competencies; lock-in; transition;

  Sammanfattning : Global food systems are locked into a sociotechnical regime where actors are dependent on high external inputs and economies of scale, and systemic innovation is necessary to meet sustainability targets. Recent research into the development of education for fostering sustainability leaders, such as the Horizon 2020-project NextFood, have largely focused on mainstream agriculture, despite the importance of niches in driving systems change. LÄS MER

 4. 4. Unga lantbrukares attityder, normer och hinder inför förvärv av lantbruksfastigheter : en enkätundersökning baserad på Theory of Planned Behaviour

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Christian Esbjörnsson; Erik Bertilsson; [2020]
  Nyckelord :attityder; normer; hinder; enkätundersökning; generationsskifte; teorin om planerat beteende; Theory Of Planned Behaviour; TPB; lönsamhet; unga lantbrukare;

  Sammanfattning : Sveriges lantbrukare blir äldre och färre. Medelåldern för dessa är 58 år och samtidigt har andelen lantbrukare under 35 års ålder sjunkit från 8 % till 4 %. Antalet sysselsatta i lantbruket år 2016 var 171 400 personer vilket är resultatet av en minskning med 1300 personer sen 2013. LÄS MER

 5. 5. Seroprevalence and risk factors for Rift Valley fever and Capripoxvirus in small ruminants in the border region of Tanzania - Zambia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emelie Olovsson; [2019]
  Nyckelord :Infectious diseases; RVFS; CaPV; SGPV; sheep and goat pox; seroprevalence; risk factors; Tunduma; Momba; goats; sheep; livestock;

  Sammanfattning : Tanzania is a country where poverty is still high and many households are dependent on agriculture to support their families. Small ruminants, such as sheep and goats, make up an important part of agriculture; they are cheap to buy and can easily be sold or exchanged for the farmers. LÄS MER