Sökning: "younger child"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden younger child.

 1. 1. Att höra ett barn : Ett rättsvetenskapligt arbete om barnets vilja i vårdnadsrelaterade tvister

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Natalina Nassar; [2019]
  Nyckelord :barn vårdnad vilja processrätt familjerätt bästa vårdnadsrätt;

  Sammanfattning : In accordance with UN Convention on the Rights of the Child, the Swedish paternal law stipulates that the best interests of a child should be decisive in all decisions regarding custody. In order to determine what the best interests for the child is, an overall evaluation must take place, where statutory circumstanc- es and the child's own will should be regarded. LÄS MER

 2. 2. Barns möjligheter till delaktighet : En intervjustudie om socialarbetares perspektiv på barnutredningar

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Shanya Said; Erika Nyqvist; [2019]
  Nyckelord :Socialsekreterare; delaktighet; barn; utredningar; möjligheter; svårigheter;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få en fördjupad förståelse för hur socialarbetare arbetar för att möjliggöra för barn att vara delaktiga i utredningar. Studien har genomförts med åtta semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma socialsekreterare i Sverige. LÄS MER

 3. 3. GRAVIDA KVINNORS INTAG AV KOSTTILLSKOTT : En kvantitativ studie med fokus på järn och probiotika

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Miriam Lange Bålman; [2019]
  Nyckelord :Pregnant; pregnant women; woman; pregnancy; children; fetus; dietary supplements; supplements; iron; iron supplements; probiotics; probiotic supplements; intestinal flora; bacteria; gut; vitamin; vitamins; minerals; minerals; B12; folate; diet; education; low educated; highly educated; region; age; intake; diet regime; northpop; Västerbotten; Västerbotten County Council; Umeå University; Umeå; Sweden; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Balman; science; economist; vegetarian; vegan; mixed diet; omnivore; urban area; country side; quantitative; nutrition; diet; dietician; dietetics; quantitative; nutrition; diet; Chi-2 test; independent t-test; Mann Whitney U-test; Multivitamins mixture of vitamins ; Multi-minerals blend of minerals ; Multivitamin minerals vitamins and minerals ; Probiotics; Omega-3; fish oil; Blutsaft; A- vitamin; B vitamin; vitamin C; vitamin D; vitamin E; folic acid; iron; calcium; beta-carotene; vitamin B complex; selenium; antioxidants; zinc; magnesium; q10; exercise; physical activity; lifestyle; bachelor; essay; Gravid; gravida kvinnor; kvinna; graviditet; foster; barn; kosttillskott; tillskott; järn; järntillskott; probiotika; probiotikatillskott; tarmflora; bakterier; tarm; vitamin; vitaminer; mineral; mineraler; B12; folat; kost; utbildning; lågutbildad; högutbildad; boenderegion; stad; landsbygd; ålder; intag; kostregim; northpop; Västerbotten; Västerbottens läns landsting; Umeå universitet; Umeå; Sverige; Miriam Lange Bålman; Miriam; Lange; Bålman; kostvetenskap; kostekonom; vegetarisk; vegetariskt; vegan; veganskt; blandkost; stadsområde; kvantitativ; näring; samhällsrelevans; dietist; dietetik; Chi-2-test; oberoende t-test; Mann Whitney U-test; Multivitaminer blandning av vitaminer ; Multimineraler blandning av mineraler ; Multivitamineraler vitaminer och mineraler ; Probiotika; Omega-3; fiskolja; Blutsaft; A-vitamin; B-vitamin; C-vitamin; D-vitamin; E-vitamin; Folsyra; Järn; Kalcium; Betakaroten; Vitamin B-komplex; Selen; Antioxidanter; Zink; Magnesium; Q10; träning; fysisk aktivitet; livsstil; uppsats; kandidatexamen;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund Vitamin- och mineralbrister hos gravida kvinnor kan leda till missfall och allvarliga störningar i barnets utveckling. Moderns tarmflora överförs med stor sannolikhet till barnet under förlossningen och kan därför innebära ett viktigt steg i utvecklingen av barnets tarmflora. LÄS MER

 4. 4. Kemi i sandlådan : Barns meningsskapande i sandlådan med fokus på kemirelaterat innehåll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Denisa Smajilagic; [2019]
  Nyckelord :Preschool; chemistry; creation of meaning; sandbox; heterogeneous mixture; aggregation state; matter and its properties; Förskola; kemi; meningsskapande; sandlåda; aggregationstillstånd; heterogen blandning; materia och dess egenskaper;

  Sammanfattning : Denna studie har sitt fokus på de yngre barnen i förskolan, barn mellan ett till tre år samt deras meningsskapande. Studiens syfte är att bidra med kunskap gällande barns meningsskapande i sandlådan i samspel med andra barn och med ett fokus på kemirelaterat innehåll. LÄS MER

 5. 5. Vad föräldrar anser om bildstöd som preoperativ information till barn : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lisa Arosenius; [2019]
  Nyckelord :Child; Preoperative information; Surgery; Parents; Barn; Preoperativ information; Operation; Föräldrar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att använda rätt preoperativ information till rätt patient är av yttersta vikt för att patienten ska känna delaktighet i sin egen vård. Vid operation av barn är det dessutom viktigt att informationen nås ut och förstås av både barnet och dess föräldrar. LÄS MER