Sökning: "youths"

Visar resultat 11 - 15 av 952 uppsatser innehållade ordet youths.

 1. 11. Varför blir de flesta unga inte blir brottslingar? : En kvalitativ fallstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Zeynep Erbek; Hannes Tarach; [2022]
  Nyckelord :criminal lifestyle; socially vulnerable areas; risk factors; adolescents; brottslig livsstil; socialt utsatta områden; riskfaktorer; skyddsfaktorer ungdomar;

  Sammanfattning : Ungdomsbrottslighet är just nu högaktuellt i media och politiska debatter i Sverige, där fokus ofta ligger på vilka riskfaktorer som finns, och vilka förebyggande åtgärder som behövs. De risk- och skyddsfaktorer om ungas anslutning till brottslighet är oftast samma variabler. LÄS MER

 2. 12. Kunskap och förutsättningar för kunskapsanvändning avseende neuropsykiatriska funktionsnedsättningar : En kvalitativ studie om betydelsen av kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos kuratorer på ungdomsmottagningen

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Johansson; [2022]
  Nyckelord :neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; kunskap; socialt arbete; kurator; upplevd kunskap; adhd; autism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur kuratorer på ungdomsmottagningen upplever att deras kunskap om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ser ut och hur kuratorerna tillskriver betydelse av kunskap i bemötandet. Studien är av kvalitativ ansats, där resultatet baseras på halvstrukturerade intervjuer med sju kuratorer på olika ungdomsmottagningar i Sverige. LÄS MER

 3. 13. To comprehend young people´s approach in the digital environment during the covid-19 pandemic. Risks and Opportunities.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Tina Xhemajli; [2022]
  Nyckelord :Roles that intrude; Interpretations; Reinforcement; Development.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this essay was to understand young people´s approach towards the digital environment during the covid-19 pandemic, when their physical education relocated into the digital environment and their homes. A form of teaching they have never faced before, which can be equated as almost an experiment. LÄS MER

 4. 14. Skolsköterskans uppfattning om det hälsofrämjande arbetet för att förebygga psykisk ohälsa : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Julia Hejdström; Viktor Liljengren; [2022]
  Nyckelord :Health promotion; mental health; mental health problems; school nurse; youth; Hälsofrämjande; psykisk hälsa; psykisk ohälsa; skolsköterska; ungdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan bland ungdomar har ökat vilket kräver insatser från samhället. Skolsköterskan som träffar ungdomarna dagligen har en unik och betydelsefull roll för deras psykiska hälsa. LÄS MER

 5. 15. GÄNGKRIMINALITETENS REPRESENTATION OCH DESS TYSTNADER : En diskursanalys utifrån regeringens 34-punktsprogram

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Josefin Lund; Amanda Öhman; [2022]
  Nyckelord :Problem solving; government; gang crime; crime prevention; risk factors; protective factors; norm-breaking behavior; action program; silences;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to investigate how the government through its measures of the problem with gang crime represent the problem. In other words, what is the problem of gang crime represented to be according to their action program by name “34-punktsprogrammet”. LÄS MER