Sökning: "youths"

Visar resultat 16 - 20 av 952 uppsatser innehållade ordet youths.

 1. 16. "FÖR ATT GE LIVET LITE MENING KANSKE" : En studie om arbetets betydelse för unga i arbetssamhället

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elsa Larsson; Maja Ericson; [2022]
  Nyckelord :work ethic; work society; youth; post-fordism; discourse; subject of value; subject of labour; young workers; subjectification;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore how young people are influenced by the work society, what the subjectification process looks like and how the subject position affects their experience of them self and their agency. Moreover, this study has a discourse analytical approach as well as a critical approach to work and work society. LÄS MER

 2. 17. Droganvändning bland barn och unga : Orsaker till barn och ungas droganvändning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jawid Hashemi; [2022]
  Nyckelord :Barn; biomedicinska modellen; droganvändning; litteraturstudie; orsaker; sociologiska inlärningsteorier; ungdomar.;

  Sammanfattning : The purpose of this survey was to examine motives for adolescents' drug use. This study is a scoping study based on peer-reviewed, scientific articles. The data was collected by using diverse word combinations, filters and search words in different databases to find relevant articles to answer the question formulations. LÄS MER

 3. 18. “Många beskriver att man blir sedd som pundaren” : En kvalitativ studie om hur ungdomars droganvändning tar sig i uttryck utifrån ett praktikerperspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Vilma Kilpala; Kristiina Sand; [2022]
  Nyckelord :adolescents; drug use; attitudes; prevention; treatment; social work.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att, utifrån ett praktikerperspektiv, undersöka droganvändning blandungdomar i åldersintervallet 13–19 år i Västerbottens län. Studien undersöker vilka drogersom är populära bland ungdomar ur ett praktikerperspektiv, ungdomars inställning till drogeroch droganvändning samt hur den visar sig enligt praktiker, hur praktiker resonerar meduppdrag att arbeta drogförebyggande mot ungdomar och droganvändning samt vilka insatserungdomar som använder droger erbjuds. LÄS MER

 4. 19. 'Behöver hjälp att skydda sig från sig själv'

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Marcus Lennartsson; [2022]
  Nyckelord :criminality; discourse; chain of equivalence; discipline; control; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to study categorisations of criminality in decisions on compulsory care for children aged 15-17 and how these articulations are used to argue for interventions. The study examined 24 judicial decisions on compulsory care from seven different administrative courts containing the word “kriminalitet”, as well as an articulation of criminal behaviour and from that an argument for compulsory care. LÄS MER

 5. 20. Rätten till hälsa för flickor med psykisk ohälsa placerade vid SiS - en utredning särskilt ur ett könsdiskrimineringsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefine Arcini Olsson; [2022]
  Nyckelord :Offentligrätt; rättentillhälsa; barnkonventionen; SiS; SiS särskilda ungdomshem; Diskrimineringsrätt; Diskriminering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : SiS särskilda ungdomshem är institutioner där barn och unga i behov av särskild tillsyn placeras, till största del sker detta med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Uppsatsen syftar till att utreda i vilken utsträckning rätten till hälsa enligt artikel 24 i Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), är uppfylld för flickor med psykisk ohälsa, placerade vid SiS särskilda ungdomshem. LÄS MER