Sökning: "yrke och genus"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden yrke och genus.

 1. 1. Män som arbetsterapeuter : Upplevelsen att arbeta inom ett kvinnodominerat yrke

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Rasmus Reinholdsson; Snåfs Ellinor; [2020]
  Nyckelord :Genus; Arbetsterapi; Manliga vårdgivare;

  Sammanfattning : Det finns flera kvinnodominerade yrken och arbetsterapi är ett av dem, precis som majoriteten av yrken inom vården. Få män söker sig till yrket och viss andel som påbörjar arbetsterapeututbildningen lämnar yrket inom några år. LÄS MER

 2. 2. De osynliga förväntningarna om vem och vad jag är - En studie om hur kön skapas genom yttre attribut och föremål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Strand; [2019]
  Nyckelord :barnfilm; diskursanalys; genus; könsmarkörer; könstillhörighet; normer; sterotyper;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att studera hur kön relateras till intresse i populära barnfilmer, med intresse menar jag yrke/hobby/föremål/egenskaper. För att utveckla kunskap av hur de osynliga förväntningarna och normer som existerar förmedlas via film. Detta studerade jag med en diskursanalys av tre populära filmer i dagens barnkultur. LÄS MER

 3. 3. Att vara kvinna i ett mansdominerat yrke : En studie om jämställdhet i elbranschen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Alexandra Källström Gernes; [2019]
  Nyckelord :Kvinnor; mansdominerande; genus; representation; jämställdhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ur ett genusperspektiv undersöka representationen av kvinnliga elinstallatörer i ett urval branschtidningar från år 2012 och 2018 samt att ta reda på hur man skulle kunna locka fler tjejer till branschen. Arbetsdelning bestående av könssegregering har alltid existerat på arbetsmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Projektledare – ett yrke för kvinnor? : En kvalitativ studie om arbetssituationen för kvinnliga projektledare.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Elin Birkfeldt; [2019]
  Nyckelord :project management; gender; psychosocial work environment; women; projektledning; genus; psykosocial arbetsmiljö; kvinnor;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur kvinnliga projektledare upplever sin arbetssituation. För att ta reda på detta genomfördes en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer. Urvalsmetoden i studien var målinriktat urval där 10 kvinnliga projektledare som arbetade inom olika branscher deltog. LÄS MER

 5. 5. ”Att se individen, inte könet” : pedagogers uppfattning om jämställdhet i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Karl-Josef Höglund; [2018]
  Nyckelord :Bemötande; jämställdhet; genus; verksamhet; kommunikation; kön och förskola;

  Sammanfattning : Bakgrund I mitt kommande yrke som förskollärare är jämställdhetsfrågan en viktig del och jag har därför valt att fördjupa mig i denna fråga. I förskoleverksamheten är det en fördel om pedagoger försöker bemöta både pojkar och flickor jämställt och att vi ger barnen samma möjligheter och förutsättningar utan att ta hänsyn till vilket kön de har. LÄS MER