Sökning: "yrkesetik"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade ordet yrkesetik.

 1. 1. Yrkesetik i teori och praktik : En fokusgruppsstudie av lärares yrkesetiska praktik i relation till de yrkesetiska principerna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Jimmi Kjellberg; [2019]
  Nyckelord :Etik; yrkesetik; Colnerud; eleven i centrum; yrkesetiska principer; skola; pedagogik;

  Sammanfattning : I min uppsatsskrivning har jag utgått ur en explorativ ansats där fokusgruppsintervjuer har använts som en metod för materialinsamling. Med hjälp av fokusgrupper vill jag lyfta fram och se hur yrkesetiska principerna i yrkesrådet syns i praktiken enligt professionella lärare. LÄS MER

 2. 2. Kollegialt lärande – musiklärares uppfattningar om kollegialitet och utvecklingsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Max Oliver Hultén; [2018]
  Nyckelord :gruppsykologi; kollegialt lärande; motivation; musiklärare; utvecklingsarbete; yrkesetik; group psychology; collegial learning; music teacher; development; professional ethics; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; educational science; music education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om musiklärares erfarenheter av och uppfattningar om kollegialt lärande. Studiens syfte är att förstå hur kollegialt lärande kan påverka individens arbetssituation, samt att undersöka vad som krävs hos individen för att det kollegiala lärandet ska fungera. LÄS MER

 3. 3. I kväll finns det varken åklagare eller domare! : En essä om när det brister i kommunikation och uppmärksamhet i arbetslaget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Oskar Bernéus; [2018]
  Nyckelord :fritidsgårdsverksamhet; praktisk kunskap; yrkeserfarenhet; uppmärksamhet; yrkesetik; arbetslag;

  Sammanfattning : Detta självständiga arbete är skrivet i form av en vetenskaplig essä. Syftet med essän är att förstå hur spänningar på arbetsplatsen kan påverka hur pedagoger uppfattar situationer olika och hur spänningarna kan påverka pedagogers agerande. Frågeställningarna i essän är: 1. LÄS MER

 4. 4. "...men jag vågar inte." : Om att stärka barns integritet i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jill Kampe; [2018]
  Nyckelord :integritet; fritidshem; relationer; praktisk klokhet; yrkesetik; samtal;

  Sammanfattning : Det här är en vetenskapliga essä om hur vi pedagoger ska förhålla oss till sådant som barn berättar för oss i förtroende, under utvecklingssamtal på fritidshemmet. Genom min reflektion utforskar jag olika etiska perspektiv, som kan hjälpa mig i hur jag kan förhålla mig till samtalen samt undersöker vad som sker i det mellanmänskliga mötet mellan pedagoger, barn och föräldrar. LÄS MER

 5. 5. "Tjejer är bäst" : En vetenskaplig essä om fritidshemslärarens yrkesetik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Tindra Hilding; [2018]
  Nyckelord :Fritidshem; dygdetik; feministiskt postkonstruktivistiskt perspektiv; intersektionalitet; identitet; interkulturalitet; kreativitet; praktisk kunskap;

  Sammanfattning : Detta självständiga arbete är en vetenskaplig essä som genom en hermeneutisk och fenomenologisk utgångspunkt undersöker fritidshemslärarens förhållningssätt i ett dilemma av etisk karaktär. Jag undersöker hur man som lärare bör förhålla sig gällande elevers skapande när det som skapas förstärker negativa föreställningar om/och traditionella könsmönster. LÄS MER