Sökning: "yrkesetik"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade ordet yrkesetik.

 1. 1. Revisorns oberoende - Gränsdragningsproblematik kring revisorns oberoende och dess påverkan på yrkesrollen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandy Hanna; Hulya Karatas; [2021-09-10]
  Nyckelord :Revisorns oberoende; oberoendehot; gränsdragningsproblematik; analysmodellen; revisorsrotationen; reglering och yrkesetik;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Revisorns huvudsakliga uppgift är granskning. Granskningen är enviktigt grund för att skapa tillit för externa intressenter och därmed krävs det att revisorernagranskas och kontrolleras för att säkerställa att denne är oberoende. LÄS MER

 2. 2. Digitala läroböcker inom matematik : Fördelar och nackdelar tolkat ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Analys och didaktik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Felicia Engblom; Paulina Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Fördel; nackdel; lärarperspektiv; digital lärobok; statisk digital lärobok; interaktiv digital lärobok;

  Sammanfattning : Idag använder sig många lärare av läroboken vid planering av undervisningen. I den svenska skolan har det blivit  vanligare med digitala läroböcker. LÄS MER

 3. 3. HIT, MEN INTE LÄNGRE : En struktureringsteoretisk analys av samhällskunskapslärares yrkesetiska gränsdragningar baserad på deras uppfattningar av ämnets övergripande syfte i förhållande till ämnesplanen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Betty E. Liliansdotter; [2021]
  Nyckelord :samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; yrkesetik; struktureringsteori; samhälle; ämneslärare;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att urskilja en yrkesetisk gräns baserat på samhällskunskapslärares uppfattning av ämnets övergripande syfte i förhållande till ämnesplanen. Om en gränsdragning existerar syftar studien också till att, i relation till innehållet så som det presenteras i ämnesplanen, synliggöra var den gränsen går. LÄS MER

 4. 4. Revisorers yrkesetiska resonemang i mindre- och större revisionsbyråer : En jämförelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Ida Johansson; Victoria Rydberg; [2021]
  Nyckelord :Auditor; professional ethics; independence of the auditor; size of audit firms; rules of professional ethics; training in professional ethics; organizational culture; Revisor; yrkesetik; revisorns oberoende; revisionsbyråernas storlek; yrkesetiska regler; utbildning inom yrkesetisk; organisationskultur;

  Sammanfattning : Revisorer ställs ofta inför olika yrkesetiska dilemman då olika lösningar måste vägas mot varandra. Revisorns yrkesetiska regler anses då vara ett viktigt hjälpmedel. Det anses dock att ett yrkesetiskt problem inte kan lösas genom endast reglering då det är svårt att med hjälp av regler förhindra oetiskt handlande i praktiken. LÄS MER

 5. 5. En hotad lärarprofessionalism? : En intervjustudie om lärares möjligheter att utnyttja sin professionella kompetens

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maya Jonasson Vangen; [2021]
  Nyckelord :tillitsreformen; professionalism; avprofessionalisering; redovisningsskyldighet; professionellt ansvar; New Public Management; Uppsala kommun; styrning; lärare; professionell kompetens; yrkeskompetens; styrning; tillit; autonomi; yrkesetik; kontroll;

  Sammanfattning : Previous research which has acknowledged how New Public Management has come to deprofessionalize welfare professions, with the focus on teachers, constitutes this paper's starting point. The swedish government believes that professional skills are not being used in the public sector, and a re-professionalization is necessary to increase the quality of public services. LÄS MER