Sökning: "yrkesgemenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet yrkesgemenskap.

 1. 1. ATT STYRA APL I RÄTT RIKTNING

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Anna Nilsson; [2021-06-21]
  Nyckelord :APL; yrkesidentitet; yrkesgemenskap; yrkeslärare;

  Sammanfattning : Att styra arbetsplatsförlagt lärande (APL) i rätt riktning är en uppgift som kräver förkunskap om vad som ärrätt riktning, men kräver också yrkeskunskap om vilka förmågor och teoretiska kunskaper eleven behöver haför att kunna bemöta arbetsmarknadens förväntningar. Studiens yttersta syfte är att genom en tydligare kopp ling mellan skolförlagd utbildning och APL minska avbrotten på barn- och fritidsprogrammet. LÄS MER

 2. 2. "Jag hade nog inget val, jag är en kreativ människa" : Yrkesidentitet, samarbete och kompetens i kreativa yrken

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Cecilia Kröjs; [2018]
  Nyckelord :yrkesidentitet; yrkesdiskurs; kreatör; kreativitet; konst; kompetens; projekt; nätverk;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur personer med ett kreativt yrke talar om sig själva och sitt yrke och därmed konstruerar sin yrkesidentitet. I semistrukturerade intervjuer har jag velat besvara de övergripande frågeställningarna; Vilka viktiga komponenter består deras kompetens av? Hur fungerar samarbetet i projekten och deras nätverk? Min teoretiska utgångspunkt är att en yrkesidentitet är ett socialt konstruerat fenomen. LÄS MER

 3. 3. Work-life Balance: ett lyckat recept? : En kvalitativ studie om kockars förutsättningar att balansera arbetsliv och privatliv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Ericsson; Daniel Ericsson; [2017]
  Nyckelord :Work-life Balance; balans mellan arbetsliv och privatliv; strukturellt stöd; kulturellt stöd; Occupational Communities; yrkesgemenskap; kockar; restaurang;

  Sammanfattning : Besöksnäringen har historiskt sett lidit av hög personalomsättning och idag är efterfrågan på kvalificerade kockar stor. Studier visar att Work-life Balance, som belyser betydelsen av anställdas balans mellan arbetsliv och privatliv, är en central variabel kopplad till anställdas intentioner att stanna inom eller lämna en organisation. LÄS MER

 4. 4. Arbetsplatsförlagt lärande inom handeln

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Joakim Lundvall; [2016]
  Nyckelord :APL; arbetsplatsförlagt lärande; Gymnasieskola 2011; handledare; mästarlära; Skolinspektionen; Skolverket; yrkesprogram;

  Sammanfattning : I Gymnasieskola 2011 föreligger radikal skillnad mellan Skolverkets krav på lärare och dess krav på handledare för arbetsplatsförlagt lärande (APL). Till exempel finns för handledare ingen motsvarighet till kravet om att varje elev ska erbjudas individualiserad undervisning. LÄS MER

 5. 5. "Det flyter på" : En kvalitativ studie om att jobba till sjöss

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Elisa Kosamo; Ruth Reed; [2014]
  Nyckelord :Control; demands; support; occupational community; availability; travel; cruise; Viking Line; Cinderella; Kontroll; krav; socialt stöd; yrkesgemenskap; tillgänglighet; resande; kryssnignsfartyg; Viking Line; Cinderella;

  Sammanfattning : Vi har genomfört vår undersökning ombord på Viking Lines Cinderella. Syftet med denna undersökning har varit att undersöka erfarenheterna kring hur det är att arbeta på ett kryssningsfartyg. LÄS MER