Sökning: "yrkesintroduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet yrkesintroduktion.

 1. 1. En bro eller en ö : En studie av elevers upplevelse av Introduktionsprogrammets yrkesintroduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Annika Lilja; [2021]
  Nyckelord :Förståelse; inflytande; KASAM; yrkesintroduktion;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att öka kunskapen om elevers känsla av sammanhang på Introduktionsprogrammets yrkesintroduktion utifrån begreppen förståelse, mål och inflytande. Frågeställningarna är huruvida eleverna vet vilket program de går och vad detta innebär, samt hur skolans sätt att organisera sitt yrkesintroduktionsprogram påverkar elevernas känsla av sammanhang och om de upplever sig ha inflytande över sin utbildning. LÄS MER

 2. 2. ”De kanske lämpade” – verbfraser och deras användning i åtta texter av andraspråkselever på yrkesintroduktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Carl Klintborg; [2021]
  Nyckelord :processbarhetsteori; verbfras; yrkesintroduktion; bedömning; svenska som andraspråk; åk 7 – 9; introduktionsprogram;

  Sammanfattning : Många elever på yrkesintroduktion når inte kunskapskraven i svenska som andraspråk, åk 9. För att nyansera bedömningen görs en inplacering i nivåmodellen enligt processbarhetsteorin. För att studera nivån undersöks verbfrasens betydelse i 8 elevtexter från introduktionsprogrammet yrkesintroduktion. LÄS MER

 3. 3. "Nu tycker jag nästan det är kul att gå till skolan" : En studie om elevers upplevelse av yrkesintroduktion

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna Djusfeldt; Gerda Holmgren; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att inte ha en fullföljd gymnasieutbildning kan leda till negativa effekter, både för den enskilde individen samt samhället i stort. Forskning visar att elever på introduktionsprogrammen i större utsträckning gör avhopp från skolan jämfört med elever på de nationella programmen. LÄS MER

 4. 4. Språket - en säkerhetsfråga? : En studie om handledning av nyanlända inom industrisektorn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rebecca Claesson; [2019]
  Nyckelord :Mentorship; immigrants; industy; language learning; ”workplace learning”; Wenger; Handledning; nyanlända; industrisektorn; språkinlärning; arbetsplatslärande; Wenger;

  Sammanfattning : Trots en ökad efterfrågan i samhället på insatser för att stötta nyanlända i språkutveckling, och därmed även att ta sig in på arbetsmarknaden, finns i Sverige begränsad forskning kring handledning av nyanlända inom industrisektorn. Syftet med denna studie är att bringa kunskap i förutsättningar för arbetsplatslärande hos nyanlända inom industrisektorn, med fokus på språkinlärning. LÄS MER

 5. 5. Att utvecklas från nyutexaminerad till etablerad lärare i idrott och hälsa - framgångsfaktorer och svårigheter

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Runa Westerlund; [2018]
  Nyckelord :beginner teacher; utveckling av profession; yrkesintroduktion;

  Sammanfattning : Svensk skola drabbas hårt av lärarbristen och ett av bidragande underliggande problemen är svårigheter kring att behålla nyutexaminerade lärare inom yrket. Forskning visar att den första tiden i yrket är ett känsligt skede och att det är av yttersta vikt att stötta den nyutexaminerade läraren i processen att gå från ny till mer etablerade lärare. LÄS MER