Sökning: "yrkesintroduktion"

Visar resultat 6 - 10 av 11 uppsatser innehållade ordet yrkesintroduktion.

 1. 6. Från sjuksköterskestudent till legitimerad sjuksköterska : En litteraturöversikt om upplevelser av transition från utbildning till profession i Sverige

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Maria Gunnarsson; Elin Strinnlund; [2015]
  Nyckelord :Nursing student; Nurse; Experience; Transition; Professional role; Preparation; Support; Sjuksköterskestudent; Sjuksköterska; Upplevelse; Transition; Yrkesroll; Förberedelse; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeyrket kräver såväl teoretisk som praktisk kunskap, värderingsförmåga och ett kritiskt förhållningssätt. Arbetet som sjuksköterska i en ständigt föränderlig vårdkontext, kan upplevas som påfrestande och transitionen från student till färdig sjuksköterska kan bli en verklighetschock. LÄS MER

 2. 7. Hur hanterar lärare elevers tystnad?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Anna Freij; [2014]
  Nyckelord :Lärarens arbete; introverta elever; tysta elever; yrkesgymnasium; yrkesintroduktion; vuxenstudenter; integration;

  Sammanfattning : Detta är en observations- och intervjustudie av hur gymnasielärare på ett yrkesinriktat program arbetar med tysta och talovilliga elever. Detta är också en studie där jag försökt att observera klimatet i klassrummet och arbetslokaler. LÄS MER

 3. 8. Individanpassad undervisning i yrkesintroduktionen : Individualized teaching in professional introduction

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Ingela Nilsson; Ida Björk Larsson; [2012]
  Nyckelord :Individanpassad; yrkesintroduktion; Inlärning;

  Sammanfattning : Vi har uppmärksammat den variation av individer som finns i en grupp och framförallt sett elever med behov av särskilt stöd i undervisningen på yrkesprogrammen. Att individualisera undervisningen innebär att den ska anpassas för elevernas individuella behov och förutsättningar. LÄS MER

 4. 9. Att vara ny i ett yrke : En studie om nyblivna prästers yrkesidentiteter

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josefin Borg; [2011]
  Nyckelord :yrkesidentitet; prästidentitet; yrkesidentitetskonstruktion; yrkesblivande; prästblivande; professional identity;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka nyblivna prästers yrkesidentiteter. För att besvara syftet har en intervjustudie med fem nyblivna präster gjort. Intervjuerna har i huvudsak behandlat pastorsadjunkternas upplevelser av att vara nyblivna präster. Teorin som använts behandlar socialisation och yrkessocialisation. LÄS MER

 5. 10. Lärarsamarbete - vad kollegialt samarbete kan innebära för nyblivna svensklärare i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jenny Sandqvist; [2011]
  Nyckelord :nyutexaminerad; svensklärare; gymnasiet; yrkesintroduktion; arbetslag; kollegor; lärarkultur; lärarsamarbete; kollegialt samarbete; individualism; mentorskap; yrkesroll; förhållningsstrategier; yrkesförberedande program; karaktärsämneslärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad kollegialt samarbete kan innebära för nyblivna svensklärare verksamma på gymnasiet. Undersökningen fokuserar på kollegialt samarbete sett ur tre perspektiv: kollegialitet vid lärarnas yrkesintroduktion, kollegialitet i arbetslaget och samarbete som knyter an till lärarnas ämnesinriktning. LÄS MER