Sökning: "yrkeslärare kunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden yrkeslärare kunskap.

 1. 1. Bedömningsmatris på yrkesprogram. : En studie av yrkeslärares arbete med framtagning av bedömningsstöd i yrkesämnen.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Peter Dahlström; [2018]
  Nyckelord :Bedömningsmatris; Bedömningsstöd; Matris; Formativ bedömning; Praktisk kunskap; Kollegialt lärande; Systematiskt kvalitetsarbete; Skolutveckling;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att undersöka hur yrkeslärare har arbetat med att ta fram ett bedömningsstöd/matris i yrkesämnen. Yrkeslärarna på den aktuella skolan upplevde svårigheter med att tolka progressionsorden i Skolverkets betygskriterier vid bedömning av praktisk kunskap och vid betygsättning. LÄS MER

 2. 2. Att bedöma elevers kunskaper under APL : En studie om yrkeslärares och handledares uppfattning om att bedöma elever på Restaurang- och Livsmedelsprogrammet under deras arbetsplatsförlagda lärande (APL).

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Joel Gudheimsson; [2018]
  Nyckelord :Arbetsplatsförlagt lärande; bedömning; Yrkeskunnande; Yrkesbedömning; Nyckelkompetenser; Yrkesprogram; Yrkesutbildning;

  Sammanfattning : I likhet med övriga yrkesprogram, ingår arbetsplatsförlagd utbildning (APL) som en viktig del i Restaurang- och Livsmedelsprogrammet. Detta då eleverna inte enbart kan tillgodogöra sig alla de kunskaper som krävs för yrket i en skolmiljö. LÄS MER

 3. 3. "Det sitter i kroppen"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Helene Karlsson; [2017]
  Nyckelord :bedömning; gymnasiesärskola; tyst kunskap; utvecklingsstörning; yrkeslärare;

  Sammanfattning : Helene Karlsson (2017). ”Det sitter i kroppen” En intervjustudie om kunskapsbedömning i gymnasiesärskolans yrkesprogram, hotell, restaurang- och bageriutbildning.Speciallärarprogrammet, Institutionen för Skolutveckling och ledarskap, Fakulteten för Lärande och samhälle, Malmö högskola.. LÄS MER

 4. 4. Uppföljning av elevens kunskapsutveckling på APL : Hur APL-processer kan påverka synliggörande av kunskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Thomas Evjenth; [2015]
  Nyckelord :APL; vocational education; follow-up; process; systematically and visibility of knowledge; APL; yrkesutbildning; uppföljning; process; systematiskt och synliggörande av kunskap.;

  Sammanfattning : Yrkeslärare med ansvar för arbetsplatsförlagt lärande (APL) använder sig av olika metoder för att säkerställa att APL följs upp på ett strukturerat sätt. Studien åskådliggör de metoder som lärare med APL-ansvar använder i uppföljningen av APL. LÄS MER

 5. 5. Från förortsbetong till grönskande stad : En essä om min bildningsresa och yrkesroll

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Elisabeth Wall; [2015]
  Nyckelord :Kunskap; praktisk kunskap; praxis; yrkeskunnande; praxis; metaforer; analogier; bildningsresa; lärare; yrkeslärare; pedagogik; skola; dialogseminariemetoden;

  Sammanfattning : Essän handlar om hur min bildningsresa har gått från en förort till Stockholm och vad som hänt mig på min bildningsresa till Linnéuniversitetet. Från betong till en grönskande stad. Funderingar om tyst kunskap och mitt yrkeskunnande som lärare och pedagog och vad som hänt under vägen och vad som påverkat mina val. . LÄS MER