Sökning: "yrkesprogram"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade ordet yrkesprogram.

 1. 1. Följa strömmen eller drömmen? : En studie om högpresterande elever som valt yrkesprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Elin Holgersson; Annika Fremer; [2022]
  Nyckelord :yrkesprogram; gymnasieval; meritvärde; normbrytande val; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Allt färre elever väljer att gå yrkesprogram på gymnasiet. Yrkesprogrammens låga status och bristfällig information riskerar att leda till att elever väljer bort yrkesprogram på felaktiga grunder och försvårar val efter intresse. LÄS MER

 2. 2. "Som mentor är jag också en mini-SYV" : En kvalitativ studie av gymnasiementorers syn på uppdraget studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Elisabet Rönnkvist; [2022]
  Nyckelord :mentor; snäv bemärkelse; individuell vägledning; ledning; styrning; organisering; samtal; utveckling; yrkes- och högskoleförberedande program;

  Sammanfattning : Vägledning är betydelsefullt enligt litteraturen, dock visar ett antal studier och granskningar på brister i arbetet med studie- och yrkesvägledning inom skolväsendet. Det som främst behöver utvecklas och stärkas är vägledning som hela skolans ansvar; organisering, ledning och styrning. LÄS MER

 3. 3. "Doktor Glas är som en turkisk såpa" : Om lärares val av litteratur i svenska som andraspråk på gymnasieskolans yrkesprogram

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jenny Eriksson; Lisa Marcusson; [2022]
  Nyckelord :svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats redovisar en kvalitativ studie med syftet att undersöka vad lärare i svenska som andraspråk inom två av gymnasieskolans yrkesförberedande program grundar sina val av litteratur på, samt vad syftet med litteraturläsningen är. Undersökningen består av semistrukturerade intervjuer med sex lärare i svenska som andraspråk, verksamma inom gymnasieskolans yrkesförberedande program, mer specifikt vård- och omsorgsprogrammet samt handels- och administrationsprogrammet. LÄS MER

 4. 4. ”Jag får den motivationen av att jag ska gå och jobba med bilar, skitroligt ju.” : - En studie av elevers berättelser om sin skolsituation på ett yrkesprogram.“

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Tobias Klebe; Robert Waderup; [2022]
  Nyckelord :elever; motivation; livsberättelser; relationer och yrkesgymnasium;

  Sammanfattning : Med vår studie vill vi inspirera till förbättringar i skolan för elever på yrkesprogram med låg motivation till skolarbete.Genom fem elevers berättelser av sin skolgång vill vi bidra med en ökad förståelse och medvetenhet kring dessa elever i skolsvårigheter samt uppmärksamma vilka stödinsatser en skola kan sätta in samt hur man kan arbeta för att öka elevers inre och yttre motivation, bland annat genom självbestämmande teorin (SBT). LÄS MER

 5. 5. Verklighetsnära matematik : en studie av infärgning och autenticitet av uppgifter i läroböcker i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Efraim Laksman; [2022]
  Nyckelord :karaktärsämnen; matematik; infärgade uppgifter; läroböcker;

  Sammanfattning : Läroplaner i matematik för gymnasiet tar upp att matematik ska kopplas till karaktärsämnen. Särskilt tydligt är det i läroplanen för Matematik 1a, som läses av alla elever på yrkesprogram. LÄS MER