Sökning: "yrkesroll barnskötare"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden yrkesroll barnskötare.

 1. 1. ”Vi sliter vårt hår ibland” : en kvalitativ studie om förskollärares och barnskötares erfarenheter i relation till det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Frida Sandqvist; Alma Kaniza; [2020]
  Nyckelord :Ansvar; arbetsuppgifter; barnskötare; förskollärare; läroplan; systematiskt kvalitetsarbete; uppdrag;

  Sammanfattning : Syftet är att studera hur förskollärare och barnskötare upplever uppdraget gällande kvalitetsarbetet utifrån läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018). Även förskollärares och barnskötares ansvar och arbetsuppgifter i kvalitetsarbetet samt hur kvalitetsarbetet genomförs i förskolans praktik. LÄS MER

 2. 2. Sen kan man se det som ett arbetslag, att vi inte har de skillnaderna- en mindre empirisk studie om barnskötares röster gällande professionaliseringen.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennie Norling; Sandra Persson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har för avsikt att uppmärksamma den kunskapslucka som finns angående barnskötares syn på den pågående professionalisering inom förskolan. Mer specifikt är den inriktad på hur barnskötare i denna studie, talar om sin yrkesroll och sin arbetssituation i relation till förändringar i förskolans läroplan, LPFÖ98 (Skolverket, 2016). LÄS MER

 3. 3. Talas det matte? : En jämförelsestudie mellan olika pedagogers yrkesroll och mängden matematiska ord verbalt kommunicerade till barnen under lunchen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Angelica Eriksson; [2018]
  Nyckelord :begreppsbildning; kommunikation; jämförelsestudie; matematik; språk;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en jämförelsestudie med en kvantitativ ansats. Mitt syfte har varit att undersöka mängden matematiska begrepp pedagoger i förskolan kommunicerar till barnen under lunchen och som metod har jag använt mig av strukturerade observationer med hjälp av observationschema. LÄS MER

 4. 4. Ansvarsfördelningen i förskolan - utifrån förskollärare och barnskötares syn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Kristina Sandgren; Malin Larsson; [2017]
  Nyckelord :Abbott; arbetsfördelning; barnskötare; jurisdiktion; förskollärare; monopol; profession; yrkesroll;

  Sammanfattning : Förskolan idag består av två yrkeskategorier, barnskötare och förskollärare. Tidigare har läroplanen inriktat sig på arbetslagets ansvar, som består av både förskollärare och barnskötare, men i och med revideringen av läroplanen 2010 så flyttades ansvaret till förskolläraren. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares och barnskötares tankar om professionellt förhållningssätt och makt i arbetslaget : ”Vi bygger ett fundament, antingen bygger man ett korthus som lätt rasar eller så bygger man med cement”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Utbildningsvetenskap och Matematik; Mälardalens högskola/Utbildningsvetenskap och Matematik

  Författare :Jeanette Berg; Jennifer Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Arbetslag; förskola; hierarki; professionellt förhållningssätt; makt; sociala roller;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur förskollärare och barnskötare beskriver professionellt förhållningssätt och makt gentemot varandra som kollegor samt hur professionellt förhållningssätt och makt kommer till uttryck i praktiken. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med åtta deltagare. LÄS MER