Sökning: "yrkesroll barnskötare"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden yrkesroll barnskötare.

 1. 1. Rektorers sätt att organisera det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan : och anställdas uppfattning av uppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Alexandra Bylund; Terese Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; kvalité; rektor; systematiskt kvalitetsarbete; uppdrag; yrkesroll;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få förståelse för hur rektorerna organiserar det systematiska kvalitetsarbetet och hur de anställda förstår detta arbete relaterat till sin yrkesroll. Det systematiska kvalitetsarbetet är någonting som kontinuerligt och systematiskt ska genomföras i förskolan. LÄS MER

 2. 2. ”Vi sliter vårt hår ibland” : en kvalitativ studie om förskollärares och barnskötares erfarenheter i relation till det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Frida Sandqvist; Alma Kaniza; [2020]
  Nyckelord :Ansvar; arbetsuppgifter; barnskötare; förskollärare; läroplan; systematiskt kvalitetsarbete; uppdrag;

  Sammanfattning : Syftet är att studera hur förskollärare och barnskötare upplever uppdraget gällande kvalitetsarbetet utifrån läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018). Även förskollärares och barnskötares ansvar och arbetsuppgifter i kvalitetsarbetet samt hur kvalitetsarbetet genomförs i förskolans praktik. LÄS MER

 3. 3. Oavsett utbildning och yrkesroll har vi alla ett ansvar - En kvalitativ studie om begreppet undervisning och ansvarsuppdraget i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Salsabel Saeed; Karolina Kmieciak; [2020]
  Nyckelord :ansvarsuppdrag; förskola; läroplan; undervisning; undervisningsbegreppet;

  Sammanfattning : Förskolan ingår i utbildningssystemet sedan år 2010 och revideringen av förskolans läroplan (98/18) har bidragit till att begreppet undervisning införts vars syfte är att kvaliteten på Sveriges förskolor ska bli mer hög och jämn. Dilemmat som visat sig i Skolinspektionens granskningar är att det saknas kunskap om vad undervisning är och hur den ska bedrivas i praktiken, samtidigt som bristen på förskollärarna har ökat och det är de som ska bedriva undervisningen (Skolinspektionen, 2016). LÄS MER

 4. 4. Sen kan man se det som ett arbetslag, att vi inte har de skillnaderna- en mindre empirisk studie om barnskötares röster gällande professionaliseringen.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennie Norling; Sandra Persson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har för avsikt att uppmärksamma den kunskapslucka som finns angående barnskötares syn på den pågående professionalisering inom förskolan. Mer specifikt är den inriktad på hur barnskötare i denna studie, talar om sin yrkesroll och sin arbetssituation i relation till förändringar i förskolans läroplan, LPFÖ98 (Skolverket, 2016). LÄS MER

 5. 5. Talas det matte? : En jämförelsestudie mellan olika pedagogers yrkesroll och mängden matematiska ord verbalt kommunicerade till barnen under lunchen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Angelica Eriksson; [2018]
  Nyckelord :begreppsbildning; kommunikation; jämförelsestudie; matematik; språk;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en jämförelsestudie med en kvantitativ ansats. Mitt syfte har varit att undersöka mängden matematiska begrepp pedagoger i förskolan kommunicerar till barnen under lunchen och som metod har jag använt mig av strukturerade observationer med hjälp av observationschema. LÄS MER