Sökning: "yrkesuppdrag"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet yrkesuppdrag.

 1. 1. Konsten att balansera : Waldorflärares uppfattningar om kunskapsbedömningar

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Elina Dagaris; [2020]
  Nyckelord :Utbildning; professionalism; kunskapsbedömningar; waldorfpedagogik; lärare;

  Sammanfattning : Denna studie rör waldorflärares uppfattningar om kraven på och arbetet med kunskapsbedömningar, samt vilken betydelse dessa har för lärarnas professionella handlingsutrymme, mot bakgrunden av ökade krav på mätbarhet i utbildning. Tio waldorflärare, verksamma på högstadiet, har intervjuats och en tematisk analys (Braun & Clarke, 2006) av deras berättelser har gjorts. LÄS MER

 2. 2. När situationerna med barn blir svåra att hantera. Förskollärares upplevelser av situationer i förskolans vardag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sara Bergwall; Talita Tekin; [2019]
  Nyckelord :Barn; förskollärare; förskollärares yrkesuppdrag; förskollärarkompetens; förskollärares komplexa yrkesuppdrag; förskollärares pedagogiska ansvar; inkluderande undervisning; vardagliga situationer.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse kring situationer i förskolans vardag då förskollärare upplever att deras pedagogiska kompetens inte räcker till i mötet med barnen. För att besvara våra forskningsfrågor och uppnå syftet har vi använt oss av elva ostrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Fritidspersonalens verklighet : En enkätstudie om vilken syn personal inom fritidshem har på sin arbetsroll och sitt uppdrag

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Josefin Albinsson; Lisen Hållberg; [2019]
  Nyckelord :After school programs; school; education; leisure time; leisure teachers; teacher; profession; mission; Fritidshem; fritids; skola; utbildning; fritidspedagogik; fritidslärare; fritidspedagog; fritidspersonal; lärare; pedagog; fritidshemmets uppdrag; fritidshemmets yrke; fritidshemmets verksamhet; yrkesuppdrag; yrkesinnehåll;

  Sammanfattning : Efter att fritidshemmet år 2016 fick ett eget kapitel i läroplanen styrktes fritidslärarnas uppdrag ytterligare och från den första juli 2019 blir det krav på behörighet och legitimation för lärare i fritidshem. Med anledning av att yrket har gått, och går igenom förändringar, kan det öppnas upp för att nya förmågor och kunskaper blir av värde att ha i verksamheten jämfört med tidigare. LÄS MER

 4. 4. Samverkan i specialpedagogens hälsofrämjande och förebyggande arbete : En kvalitativ intervjustudie av hur specialpedagoger beskriver och förstår förutsättningar och hinder för samverkansuppdraget inom skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Caroline Ryde; Kajsa Lenneby; [2019]
  Nyckelord :Samverkan; specialpedagogens yrkesuppdrag; hälsofrämjande arbete; förebyggande arbete; grundskola;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att stå på barrikaderna och spika upp manifestet : En tolkande fenomenologisk studie om yrkesrollen som fritidspedagog

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Westerlund; Harald Sköldvall; [2019]
  Nyckelord :Fritidspedagog; yrkesroll; yrkesuppdrag; IPA tolkande fenomenologisk analys ; fritidshem;

  Sammanfattning : Syftet med här studien är att undersöka hur fritidspedagoger tolkar sin yrkesroll och samtidigt uppfattar sitt yrkesuppdrag. Metoden som har använts är tolkande fenomenologisk analys, förkortat IPA. Genom denna metodansats har kvalitativa intervjuer genomförts med fritidspedagoger på olika skolor i en större stad i Sverige. LÄS MER