Sökning: "yrkesval"

Visar resultat 1 - 5 av 272 uppsatser innehållade ordet yrkesval.

 1. 1. En villkorad integration. Om utrikes födda bussförare och deras upplevelse av strukturell och social integration. SQ4562, Vetenskapligt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Olof Lindqvist; [2021-06-15]
  Nyckelord :utrikes födda; makt; integration;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur arbetsmarknad och arbetsvillkor bidrar till en social integration för utrikes födda bussförare. För att göra detta användes en kvalitativ metod. LÄS MER

 2. 2. Konsekvenser av fördomar och stigmatisering; upplevelser hos personer som är återhämtade från självskadebeteende och sjukskrivning - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Fanny Betåker; Polly Bohlin; [2021-02-12]
  Nyckelord :stigmatisering; självstigmatisering; återhämtning; självskadebeteende; sjukskrivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samhället finns fördomar om personer som drabbas avsjälskadebeteende och sjukskrivning. Till följd av fördomarna drabbas personertillhörande dessa grupper av negativa konsekvenser i form av exempelvisstigmatisering. LÄS MER

 3. 3. TIDIGARE ARBETSLIVSERFARENHETER OCH FRAMTIDA YRKESVAL Vuxna med adhd-diagnos och deras karriär- och yrkesval.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Chris Bysell Hamrin; [2021-01-28]
  Nyckelord :adhd; arbetslivserfarenheter; karriär; karriärcoaching; studievägledning; vägledning; yrkesval;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att få kunskap om vilka överväganden som vuxna med adhd-diagnosgör i en vägledningssituation inför att söka nytt arbete. Förhoppningen är attkunna ge studie- och yrkesvägledare samt karriärcoacher/rådgivare mer ingåendekunskap som grund för karriärcoachning. LÄS MER

 4. 4. Vad är det som gör att kvinnor stannar kvar i byggbranschen? : Normbrytande val och karriärutveckling i en mansdominerad bransch

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Charlotte Ahlqvist; Jenny Larsson; [2021]
  Nyckelord :byggbranschen; jargong; jargong; kön; mansdominerade yrken och normbrytande yrkesval;

  Sammanfattning : Sverige är formellt och på ytan ett jämställt land med principer och policys som förordar jämställdhet men i praktiken finns det stora brister. Den svenska arbetsmarknaden uppvisar en tydlig uppdelning mellan könen där kvinnor och män arbetar inom olika yrken. LÄS MER

 5. 5. Stöd, nätverk och ekonomiskt kapital : Påverkande faktorer bakom ungas beslutsfattande om framtida studier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Genta Alihajdari; Isabella Turgman; [2021]
  Nyckelord :Karriärval; beslutsfattande; självkännedom; kapital; ungas handlingshorisont;

  Sammanfattning : Ungas beslutsfattande kring utbildnings- och yrkesval blir allt svårare då valmöjligheterna av både yrken och studier ökar. Konsekvensen blir att inträdet till vuxenlivet förskjuts. LÄS MER