Sökning: "yrkesval"

Visar resultat 1 - 5 av 252 uppsatser innehållade ordet yrkesval.

 1. 1. Ungdomars perspektiv på landsbygd och lantbruk : en studie bland gymnasieelever i Sala kommun

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tilda Magnusson; [2020]
  Nyckelord :kognitiv karta; livsstil; landsbygd; lantbruk; mentimeter; ungdomar;

  Sammanfattning : Framtida generationers uppfattning av landsbygden som plats att bo och arbeta på har en stor betydelse i debatten om framtidens livsmedelsproduktion, men också för Sveriges landsbygder. Kommande generationer måste ha ett intresse av att bo och arbeta på landsbygden om hela Sverige ska leva. LÄS MER

 2. 2. Att vara kvinna i en mansdominerad bransch : En intervjustudie om kvinnliga sjömäns upplevelser av kulturell exkludering

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jennie Norén; Karin O'Mahony; [2020]
  Nyckelord :Kvinnliga sjömän; Organisationskultur; Genus; Könsstrukturer; Kulturell exkludering; Lätta ankar; Me too;

  Sammanfattning : Sjömansyrket har länge varit mansdominerat och det ter det sig därför intressant att undersöka de kvinnliga sjömännens subjektiva erfarenheter av att vara minoritet. Studiens syfte är att undersöka kulturell exkludering av kvinnor som minoritet i en mansdominerad bransch. LÄS MER

 3. 3. Elevers syn på ergonomi inom idrott och hälsa : En kvantitativ studie på gymnasieelever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Louise Nilsson; Pontus Johansson; [2020]
  Nyckelord :förebygga arbetsrelaterade skador; livslångt lärande; utbildning; enkätundersökning; Skolverket;

  Sammanfattning : Förberedes elever i idrott och hälsa 1, som studerar yrkesförberedande eller studieförberedande program till ett livslångt lärande inom ergonomi med syfte att förebygga arbetsskador? Tidigare forskning poängterar ett samband mellan utbildning och ergonomi vilket kan förebygga arbetsskador. Skolinspektionens granskning beskriver hur ergonomiundervisning på gymnasieskolor är bristfällig, där eleverna inte ges möjlighet att utveckla ett sammanhang och helhetsperspektiv i deras framtida yrke. LÄS MER

 4. 4. Guidance counselor´s competences concerning students with special needs

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ann- Christin Ask; [2019]
  Nyckelord :Arbetssätt; Kunskap; Speciella behov; Studie- och yrkesvägledare; Utmaningar; Special needs; Knowledge; Counselor; Challenges; working;

  Sammanfattning : Sammanfattning I Skollagen 2 kap 29 § står det att elever i alla skolformer förutom förskola och förskoleklass har rätt till vägledning av kompetenta studie- och yrkesvägledare för att kunna göra välgrundade studie- och yrkesval. Inom vissa skolverksamheter har elever behov av särskilda insatser i form av anpassad studie- och yrkesvägledning. LÄS MER

 5. 5. Framtidens musiklärare - musiklärarstudenters syn på sin framtida yrkesroll och deras attityder till att arbeta med elever i olika åldrar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Malin Hilding; [2019]
  Nyckelord :Utbildning; yrkesval; identitet; ämneskunskaper; lärarroll; yrkesroll; musiklärare; yngre åldrar; barn; musikämnet; grundskola; gymnasium; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Educational Science; music education; education; identity; subject knowledge; music teacher; students; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tänk dig en lärarutbildning där fokus låg på att få fördjupade färdigheter inom ämnet musik och där man kunde utbilda sig riktat mot ett framtida yrke. Många tänker nog direkt här på den utbildningen som redan finns på musikhögskolor idag, ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasiet. LÄS MER