Sökning: "yrket"

Visar resultat 21 - 25 av 1555 uppsatser innehållade ordet yrket.

 1. 21. Specialpedagogens roll i den digitala lärmiljön på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Vera Andersson; [2022]
  Nyckelord :digital kompetens; digital lärmiljö; gymnasieskolan; specialpedagog; yrkesroll;

  Sammanfattning : Ett centralt område i den specialpedagogiska yrkesrollen är att kunna identifiera möjligheterna i lär- och undervisningsmiljöer. Men vad innebär det i dagens digitaliserade skola? Undersökningen vill fördjupa specialpedagogens roll och se hur och om yrket följt med i skolans digitaliseringsprocess. LÄS MER

 2. 22. En undervisning för alla : En studie om lärares erfarenheter kring bemötandet av de varierande kunskapsnivåerna i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Lovisa Sundqvist; [2022]
  Nyckelord :Differentiated teaching; identification; collegial collaboration; mathematics teaching; PCK.; Differentierad undervisning; identifiering; kollegialt samarbete; matematikundervisning; PCK.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka matematiklärares erfarenheter och upplevelser kring möjligheten att identifiera samt bemöta de varierade kunskapsnivåerna inom det heterogena matematikklassrummet. En kvalitativ intervjuundersökning gjorde det möjligt att få en uppfattning om informanternas erfarenheter och upplevelser kring detta fenomen. LÄS MER

 3. 23. Mönster av beröringspunkter mellan matematik och el-ämnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Thomas Johansson; [2022]
  Nyckelord :el- och energiprogrammet; lärare; matematik; matematikens roll; matematikundervisning; mönster; praxeologi; samarbete; undervisning;

  Sammanfattning : Tidigare genomförda studier lyfter fram kopplingar mellan matematik och de programgemensamma ämnena på gymnasiet. Elever i tidigare studier utrycker att de skulle vilja att mer av matematikundervisningen är förlags i deras yrkesverkstäder för att öka förståelsen för ämnet och det behov som finns inom yrket. LÄS MER

 4. 24. Svenska arbetsterapeuter ur millenniumgenerationens upplevelser av sin arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv; Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mattias Bredner; Helena Paulin; [2022]
  Nyckelord :Arbetsterapeuter; Milleniumgenerationen; arbetsmiljö; kvalitativ studie; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning har visat att stor andel av arbetsterapeuterna i Sverige överväger att lämna yrket. Milleniumgenerationen utgör nu den största andelen av arbetsterapeuterna på arbetsmarknaden. Ytterligare forskning visar att milleniumgenerationen ställer andra krav på arbetsplatsen än tidigare generationer. LÄS MER

 5. 25. ”Se till vårt bästa istället för att behandla oss som höns” : En intervjustudie om socialsekreterares benägenhet till stanna kvar eller lämna socialtjänsten inom enheten barn och unga.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lilian Li; [2022]
  Nyckelord :socialsekreterare barn och unga; arbetsförhållande; arbetsbelastning; personalomsättning;

  Sammanfattning : Denna intervjustudie handlar om socialsekreterares benägenhet att stanna kvar eller lämna socialtjänsten inom området barn och unga. Bakgrunden till studien är att socialsekreteraresarbetsförhållanden länge har varit ett aktuellt ämne i samhället. LÄS MER