Sökning: "yrket"

Visar resultat 31 - 35 av 1568 uppsatser innehållade ordet yrket.

 1. 31. Studie- och yrkesvägledares kompetenser : Utifrån utbildning och arbetslivserfarenhet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Madelene Demirci; Ohls Tina; [2022]
  Nyckelord :Career counselors; competence; career-theories; competence-elements; conversation methodology; theoretical knowledge; Studie- och yrkesvägledare; kompetens; karriärteorier; kompetenselement; samtalsmetodik; teoretiska kunskaper;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka studie- och yrkesvägledares syn på sin kompetens utifrån utbildning och erfarenhet. Studien utgår från frågeställningarna om hur studie- och yrkesvägledarna ser på utbildningen vad gäller erfarenheter och kunskaper, hur deras teoretiska kunskaper tillämpas i det studie- och yrkesvägledande arbetet och hur studie- och yrkesvägledarna upplever sina kompetenser inom yrket. LÄS MER

 2. 32. "Man kan inte ha mer patienter än man klarar av": En kvalitativ intervjustudie om arbetsmiljöns påverkan för förutsättningarna till ett hållbart arbetsliv inom vård- och omsorgsyrken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Pernilla Aronsson; Johanna Andersson; [2022]
  Nyckelord :work environment; sustainable working life; nurse; assistant nurse; social worker; patient-focused work; arbetsmiljö; hållbart arbetsliv; sjuksköterska; undersköterska; behandlingspedagog; patientnära arbete;

  Sammanfattning : Inom vård- och omsorgsyrken finns idag en hög sjukfrånvaro som bidrar till en ökad risk för sjukpension, samtidigt som det också är personalbrist inom dessa yrken. En bidragande orsak till dessa problem är att arbetstagarna har en ansträngd arbetsmiljö. LÄS MER

 3. 33. Det blir bara värre och värre.. : En kvalitativ studie om kriminalvårdarnas arbetsmiljö inne på anstalten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Hälsa och välfärd

  Författare :Kalid Abdulwasai; [2022]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Krav-kontroll-stöd-modellen; Kriminalvårdare; Kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Ett arbete kan både vara en risk eller friskfaktor och de krav som ställs på arbetstagaren kan leda till olika konsekvenser. Arbetsmiljö innefattar den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön, den fysiska arbetsmiljön handlar om exempelvis buller, ventilation och ljus medan psykosocial arbetsmiljö handlar om exempelvis socialt stöd, krav, inflytande och belöning. LÄS MER

 4. 34. Vad efterfrågas i jobbannonsen? : En jämförande studie av jobbannonser riktade till nyutexaminerade och arbetssökande med tidigare arbetslivserfarenhet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Ammi Flemark; Anniina Pääkkönen; [2022]
  Nyckelord :Högre utbildning; anställningsbarhet; arbetsmarknad; kompetenskrav;

  Sammanfattning : Det är idag svårt för nyutexaminerade att träda in på arbetsmarknaden då många arbetsgivare anser attnyutexaminerades kompetenser, som erhålls genom en universitetsutbildning, inte möter arbetsmarknadens kompetenskrav. För att kunna minska kompetensgapet och underlätta övergången från universitetsstudier till arbetsliv, behöver det lyftas fram vad som efterfrågas på dagens arbetsmarknad. LÄS MER

 5. 35. Det blir bättre sen - psykologers berättelser om övergången från studier till yrkesliv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Nanna Tysk; Ebba Vännberg; [2022]
  Nyckelord :psychologist in training; Life History Calendar; narrative analysis; transition to working life; well-being; PTP-psykolog; livshändelsekalender; narrativ analys; övergång till arbetslivet; välmående;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat på att övergången från studier till yrkesliv är en kritisk period där övergångschock kan förekomma. Detta har visat sig gälla även psykologer tidigt i karriären. Det saknas däremot en djupare förståelse kring övergången hos PTP-psykologer i Sverige. LÄS MER