Sökning: "ytlig läsförståelse"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden ytlig läsförståelse.

 1. 1. Att flyta på ytan eller dyka till djupet : En studie om läsarter, lässtrategier och instuderingsfrågors inflytande påelevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Anna Vallin; [2021]
  Nyckelord :didactics; intervention study; Upper Secondary School; reading strategies; Swedish; the design of study questions; surface understanding; deep understanding; surface reading; deep reading; didaktik; djup förståelse; djup läsförståelse; gymnasium; interventionsstudie; lässtrategi; svenska som ämne; textfrågors utformning; ytlig förståelse; ytlig läsförståelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att som elev läsa och tillgodogöra sig en läst text beskrivs som antingen ytlig läsningeller djup läsning. Ytlig läsning beskrivs innebära ytlig förståelse och att läsningen där stannarvid textens sakinnehåll och vid detaljer. LÄS MER

 2. 2. Läsning på olika nivåer : Läsguidesfrågornas påverkan på elevers läsförståelse och lässtrategier

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Jenny Andersson; [2018]
  Nyckelord :Läsning; läsförståelse; lässtrategier; digitala läromedel; läsguidesfrågor; situerad praktik; metakognitiv medvetenhet; inferenser; ytnivå; textbas; situationsmodell;

  Sammanfattning : Ett vanligt sätt att arbeta med läsförståelse i skolan är att låta elever läsa en lärobokstext och svara på frågor om texten. I denna uppsats undersöker jag hur sådana läsguidesfrågor som ska fungera som stöd för läsförståelsen kan påverka elevernas läsförståelse och lässtrategier. LÄS MER

 3. 3. Lässtrategier på lektion.se : En studie av förekomster.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Kornelia Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Lektion.se; svenska; läsförståelse; lässtrategi; förekomst;

  Sammanfattning : Med sina 260 000 medlemmar är den öppna pedagogiska resursen lektion.se en databas som många lärare använder. Databasen är till för att dela undervisningsförslag, vilka dagligen laddas upp och ner ogranskat. I denna studie granskas lektionsförslag angående förekomsten av lässtrategier. LÄS MER

 4. 4. Språk och lärande : En studie om andraspråkselevers inlärning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mihvan Bagok; [2015]
  Nyckelord :elev; upplevelse; inlärning; utländsk bakgrund; utlandsfödda; språkkunskaper; modersmål; förstaspråk; andraspråk.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att belysa hur elever med utländsk bakgrund upplever sina kunskaper inom det svenska språket och i så fall på vilket sätt de anser att dessa kunskaper påverkar deras möjligheter till inlärning. För att uppfylla syftet med undersökningen har jag valt att utgå från följande frågeställning: Upplever elever med utländsk bakgrund att deras kunskaper i svenska språket påverkar deras möjligheter till inlärning? På vilket sätt i så fall?För att uppfylla uppsatsens syfte och söka svar på frågeställningen har studien utgått ifrån kvalitativa intervjuer med 10 elever på en gymnasieskola i Uppsala. LÄS MER

 5. 5. Texter, strategier och stöd i läsförståelseundervisning : En studie av hur lärare i årskurs 4 - 6 arbetar med att stärka elvers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Diana von Börtzell-Szuch; [2015]
  Nyckelord :Läsförståelse; lässtrategier; val av text; stöd i läsförståelseundervisning;

  Sammanfattning : Då svårigheter med att förstå innehåll i text är ett vanligare problem än avkodningssvårigheter efter den första läsinlärningen, är det intressant att undersöka hur läsförståelseundervisningen är utformad för att stärka och stödja elevers läsförståelseutveckling. Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurs 4 – 6 väljer ut texter och undervisar i läsförståelse för att stärka de elever som kämpar med sin läsförståelse. LÄS MER