Sökning: "ytterpanel"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet ytterpanel.

  1. 1. Marknader för industriellt färdigmålade panelbrädor

    Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

    Författare :Frida Olofsson Lauri; [2017]
    Nyckelord :fallstudie; industriell målning; innovation; kundvärde; produktutveckling; semistrukturerade intervjuer; service; ytterpanel;

    Sammanfattning : Skogen utgör en av Sveriges viktigaste råvaror och skogsindustrin är en viktig del i utvecklingen mot ett hållbart och biobaserat samhälle. Att använda trä inom byggbranschen blir allt mer populär. Det kan leda till flera fördelar, bland annat är det bra för klimatet, det medför kortare byggtider och skapar arbeten i glesbygden. LÄS MER