Sökning: "yttre och inre förutsättningar japan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden yttre och inre förutsättningar japan.

  1. 1. Human Resource Management : En studie av svenska dotterbolags lokala anpassning i Östasien

    Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Carl-Gustav Gullstrand; Michael Hansen; [2006]
    Nyckelord :Human Resource Management; anpassning; Östasien; påverkan; kärnvärden; kontextuella faktorer;

    Sammanfattning : Bakgrund och problemDet finns två drivande faktorer som formar grunden för hur multinationella företag agerar vad avser human resource management. Den ena är det tryck som finns att upprätthålla en intern konsistens och det andra är en yttre påverkan från den lokala miljön där företaget verkar. LÄS MER